Regulatorisk

Alligator Bioscience startar klinisk fas I-studie med ATOR-1015

Bispecifik ”first-in-class” CTLA-4-antikropp

Lund den 11 december 2018 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), meddelar idag att bolaget erhållit myndighetsgodkännanden för den kliniska fas I-studien av ATOR-1015 och därmed kan påbörja rekrytering av patienter. ATOR-1015 är en helägd bispecifik läkemedelskandidat för immunterapibehandling av cancer.

Fas I-studien är den första i människa och en doseskaleringsstudie i patienter med spridd cancer. Studien planeras omfatta upp till 53 patienter på fem olika kliniker i Sverige och Danmark. Det primära målet är att undersöka säkerheten och tolerabiliteten för ATOR-1015 och fastställa en rekommenderad dos för efterföljande fas II-studier.

“Starten av klinisk fas I-studie med ATOR-1015 är en viktig milstolpe för Alligator. Vi är först i världen med detta koncept, en tumörlokaliserande CTLA-4-antikropp. Även om målmolekylen tidigare bekräftats effektiv har användningen av CTLA-4-blockerare hittills begränsats av allvarliga biverkningar. ATOR-1015 har, genom sin förmåga att selektivt aktivera immunsystemet i tumören men inte i resten av kroppen, potential att erbjuda en lösning. De prekliniska resultaten ser väldigt lovande ut och stödjer konceptet fullt ut”, säger Per Norlén, VD på Alligator Bioscience.

Som tidigare kommunicerats har Alligator utsett Theradex Oncology, ett globalt bolag med lång erfarenhet av klinisk utveckling av cancerläkemedel, som CRO (Contract Research Organization) för denna kliniska fas I-studie.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2018, kl.08.00.

Om ATOR-1015
ATOR-1015, till fullo ägd av Alligator, är en bispecifik CTLA-4-antikropp utvecklad för tumörriktad immunterapi, med ökad kapacitet för avdödning av regulatoriska T-celler. ATOR-1015 binder till två olika immunreceptorer, checkpoint-receptorn CTLA-4 och den co-stimulerande receptorn OX40. Immunaktiveringen är högre i de områden där båda receptorerna uttrycks i hög grad, som i tumörområdet, vilket kan leda till minskade biverkningar.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 ALG.APV-527 och ATOR-1144. ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 50 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2018-12-11