Regulatorisk

Alligator Biosciences företrädesemission övertecknad

Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) (“Alligator” eller “Bolaget”) har avslutat den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 15 december 2020 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2020 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löpte från och med den 11 januari 2021 till och med den 25 januari 2021. Genom Företrädesemissionen tillförs Alligator cirka 86 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 13 895 925 aktier, motsvarande cirka 97 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter (inkl. teckningsåtaganden). Därtill tecknades 9 305 467 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 65 procent av Företrädesemissionen. Totalt tecknades Företrädesemissionen till 163 procent. Garantiåtaganden som lämnats i samband med Företrädesemissionen kommer således inte att tas i anspråk.

Alligator har genomfört Företrädesemissionen för att starta och driva fas II-studier för mitazalimab samt färdigställa fas I-studie och påbörja arbetet inför fas II-studie för ATOR-1017.

Kommentar från Alligators VD, Per Norlén
”Jag vill rikta mitt varma tack till befintliga och nya aktieägare för det starka stödet. Kapitalet från emissionen säkrar nu starten av den viktiga effektstudien med mitazalimab i bukspottkörtelcancer. Parallellt planerar vi även för en liknande effektstudie för ATOR-1017 i patienter med magsäckscancer.” – Per Norlén, VD.

Utfall
Företrädesemissionen omfattade högst 14 277 723 aktier, varav 13 895 925 aktier, motsvarande cirka 97 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Totalt har 9 305 467 aktier anmälts för teckning utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 65 procent av Företrädesemissionen. Totalt har 23 201 392 aktier, motsvarande cirka 163 procent av Företrädesemissionen, tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. Garantiåtaganden som lämnats i samband med Företrädesemissionen kommer således inte att tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Alligator cirka 86 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 10 MSEK.

Meddelande om tilldelning
Tilldelning av aktier har skett i enlighet med tilldelningsprinciper som beskrivits i det prospekt som offentliggjordes av Bolaget i samband med Företrädesemissionen (”Prospektet”). Meddelande om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt kommer att ske genom att en avräkningsnota skickas till respektive tecknare. Tilldelade aktier tecknade utan teckningsrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Handel med BTA
Handel med BTA (betald tecknad aktie) bedrivs för närvarande på Nasdaq Stockholm och kommer att upphöra när Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 7, 2021. BTA omvandlas då till ordinarie aktier.

Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 14 277 723 aktier, från 71 388 615 aktier till 85 666 338 aktier. Bolagets aktiekapital ökar med 5 711 089,20 SEK, från 28 555 446 SEK till 34 266 535,20 SEK. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen uppgår därmed till cirka 16,67 procent.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare, Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norlén, VD
Telefon: 046-540 82 00
E-mail: per.norlen@alligatorbioscience.com

Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 januari 2021, kl. 18.20 CET.

Om Alligator Bioscience AB
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj fokuserar på de två prioriterade läkemedelskandidaterna ATOR-1017 och mitazalimab. Därutöver bedrivs två projekt genom samarbetsavtal; ALG.APV-527 i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc. och AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc. Bolaget har nyligen även utvecklat ett nytt koncept för patientspecifik immunterapi, Neo-X-Prime. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se http://www.alligatorbioscience.com.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Alligator. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Alligator har endast skett genom det Prospekt som offentliggjordes av Bolaget den 30 december 2020. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets webbplats, http://www.alligatorbioscience.se. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier eller andra värdepapper i Alligator. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien, Sydkorea, Hongkong, Schweiz, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Alligator har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Uppdaterad 2021-01-27