Alligator Biosciences styrelse sänker sina arvoden och erbjuder möjlighet till poströstning inför årsstämman

Lund den 20 april 2020 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), meddelar idag att bolagets valberedning, efter uppmaning från samtliga styrelseledamöter, föreslår arvoden 20 procent lägre än vad som framgick av valberedningens ursprungliga förslag till årsstämman som hålls den 5 maj 2020.

”I den dramatiska situation som Covid-19-pandemin skapat är besparingsåtgärder viktiga försiktighetsmått i alla delar av näringslivet. När Alligator nu tydligt fokuserar på den kliniska portföljen läggs stora ansträngningar på att minska kostnaderna i andra delar av verksamheten, men också generellt i bolaget. Då är det på sin plats att även styrelsen på detta sätt drar sitt strå till stacken”, säger Peter Benson, styrelseordförande på Alligator Bioscience.

Efter justeringen lämnar valberedningen således följande förslag till beslut avseende styrelsearvoden (punkt 11 på dagordningen):

Arvodet till styrelsen och dess utskott föreslås utgå med 440 000 kr till styrelseordföranden (550 000 kr föregående år) och med 240 000 kr till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget (300 000 kr föregående år). Vidare föreslås ett arvode för utskottsarbete med 100 000 kr till revisionsutskottets ordförande (125 000 kr föregående år), med 24 000 kr till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet (30 000 kr föregående år) samt med 20 000 kr till ersättningsutskottets ordförande (25 000 kr föregående år). För övriga ledamöter i ersättningsutskottet föreslås att något arvode fortsatt inte ska utgå.

För att underlätta för aktieägare att utöva sin rösträtt på årsstämman, har styrelsen beslutat att erbjuda poströstning på årsstämman den 5 maj. Formulär för poströstning och anvisningar kring hur poströstning ska ske finns tillgängligt på bolagets hemsida www.alligatorbioscience.com. Formuläret för poströstning ska vara bolaget tillhanda senast den 28 april 2020.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06

E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 april 2020, kl. 13.00.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedels-kandidater i klinisk och kliniknära utvecklingsfas: mitazalimab, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 (i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc.) och AC101 (i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc.). Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 55 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2020-04-20