Alligator ingår avtal om teckningsförbindelser med styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) ("Alligator" eller "Bolaget") har tidigare, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 8 november 2021, beslutat om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 257 MSEK ("Företrädesemissionen"). Genom pressmeddelande den 7 oktober 2021 gällande styrelsens beslut att genomföra Företrädesemissionen, offentliggjordes att samtliga medlemmar av Bolagets styrelse och ledning med aktieinnehav i Bolaget utryckt avsikt att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen, utöver övriga ingångna teckningsförbindelser och garantiåtaganden, vilka säkerställer Företrädesemissionen till 100 procent. Alligator meddelar härmed att samtliga medlemmar av Bolagets styrelse och ledning med aktieinnehav i Bolaget, genom ingångna teckningsförbindelser, nu formellt åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen.

Genom pressmeddelande den 7 oktober 2021 gällande styrelsens beslut att genomföra Företrädesemissionen, offentliggjordes att Bolaget inför Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från ett urval av Bolagets större befintliga aktieägare, däribland Fjärde AP-fonden, Roxette Photo NV och Omentum S.A. I pressmeddelandet angavs även att samtliga medlemmar av Bolagets styrelse och ledning med aktieinnehav i Bolaget utryckt sin avsikt att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Bolaget har sedan offentliggörandet nu skriftligen erhållit teckningsförbindelser från samtliga medlemmar av Bolagets styrelse och ledning med aktieinnehav i Bolaget, inklusive Søren Bregenholt (VD), Anders Ekblom (styrelseordförande), Marie Svensson (CFO), Peter Ellmark (CSO) Veronica Wallin (styrelseledamot) och Hans-Peter Ostler (styrelseledamot), om att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen, uppgående till totalt cirka 0,7 MSEK, innebärande att bolaget inför Företrädesemissionen har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 44 MSEK, motsvarande cirka 17 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsförbindelser.

För mer information om Företrädesemissionen, se Bolagets pressmeddelande den 7 oktober 2021 samt det prospekt (”Prospektet”) som Bolaget beräknas offentliggöra omkring den 9 november 2021.

Rådgivare

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och Redeye AB är Joint Global Coordinators i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Alligator och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Joint Global Coordinators i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Søren Bregenholt, VD

Telefon: 046-540 82 00

E-mail: sbr@alligatorbioscience.com

eller

Julie Silber, Investor Relations

Telefon: 046-540 82 23

E-mail: jur@alligatorbioscience.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 kl. 08:00 CEST.

Om Alligator Bioscience AB

Alligator Bioscience är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar antikroppsbaserade cancerläkemedel för tumörriktad immunterapi. Projektportföljen innehåller två kliniska läkemedelskandidater: CD40-agonisten mitazalimab och 4-1BB-antikroppen ATOR-1017. Alligator utvecklar ALG.APV-527 tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl baserad på bolagets egenutvecklade teknologiplattformen Neo-X-Prime™ tillsammans med MacroGenics Inc. Utlicensierade utvecklingsprogram omfattar AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Biotech Inc och en ej offentliggjord målmolekyl till Biotherus Inc. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern (ATORX). Bolaget har sitt huvudkontor i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Alligator. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier eller andra värdepapper i Alligator. Ett prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen och granskas och godkännas av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Alligator har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Kategoriserad som
, , , ,
Uppdaterad 2021-10-22