Regulatorisk

Alligator meddelar fullbordande av den första kliniska fas I-studien med den CD40-agonistiska immunonkologiska antikroppen ADC‑1013

Lund, Sverige – Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm; ATORX) meddelade idag att den första fas I-studien med ADC-1013, en human agonistisk IgG1-antikropp utvecklad för immunterapi av cancer, har fullbordats.
Alligator kommer att hålla en livesänd webcast för analytiker, investerare och media idag, 23 mars 2017 kl 10.30.

Fas I-studien som påbörjades i april 2015 innefattar intratumoral och intravenös doseskalering med ADC-1013 vid 5 kliniker i Sverige, Danmark och Storbritannien (ClinicalTrials.gov: NCT02379741). Studien drivs av Alligator och inkluderar 24 patienter och tio olika tumörtyper.

Data från studien kommer nu att analyseras, med fokus på säkerhet och tolerabilitet, men även avseende farmakokinetik, immunogenicitet, biomarkörsvar och klinisk effekt. Målsättningen är att presentera resultaten vid ett vetenskapligt möte under fjärde kvartalet 2017, följt av publicering i en vetenskaplig tidskrift.

”Studien har fortlöpt mycket väl och vi ser nu fram emot att utvärdera data,” säger Per Norlén, VD på Alligator Bioscience. ”Jag vill tacka alla patienter och deras familjer, liksom prövare och klinisk personal som har gjort det möjligt att framgångsrikt fullborda studien före uppsatta tidslinjer.”

I augusti 2015 inledde Alligator ett partnerskap med Janssen Biotech Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen, som inlicensierat globala rättigheter att utveckla och kommercialisera ADC-1013.

I oktober 2016 inledde Janssen Biotech Inc. En andra fas I-studie (ClinicalTrials: NCT02829099). Denna studie fortgår enligt plan och fokuserar helt på intravenös doseskalering med ADC-1013 (JNJ-64457107).

Webcast
Denna webcast sänds live via nedanstående länk och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida 30 minuter efter avslutad livesändning.

https://wonderland.videosync.fi/2017-03-23-alligator-bioscience-press-conference

Telefonnummer för deltagare från:
Europa: +442030089806
Sverige: +46856642669
USA: +18558315944

För ytterligare information var god kontakta:  
Per Norlén, CEO
Telefon: + 46 46 286 42 80 (växel)
E-mail: per.norlen@alligatorbioscience.com

Rein Piir, VP Investor Relations
Telefon: +46 708 537292
E-mail: rein.piir@alligatorbioscience.com

Per-Olof Schrewelius, CFO
Telefon: +46 46 286 42 85
E-mail: per-olof.schrewelius@alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 mars 2017 klockan 08:00 (CET). 

Om Alligator
Alligator är ett publikt svenskt bioteknologibolag som utvecklar tumörriktade antikroppar för immunterapi av cancer. Alligators läkemedelsportfölj innefattar kliniska och preklinska produktkandidater: ADC-1013, ATOR-1015, och ATOR-1016, samt ett antal forskningsprojekt. I augusti 2015 utlicensierades de globala rättigheterna för utveckling och kommercialisering av ADC-1013 till Janssen Biotech Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag 40 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, vänligen besök www.alligatorbioscience.se.

Om ADC-1013 
ADC-1013 är en immunaktiverande antikropp riktad mot CD40, en receptor på antigenpresenterande celler som exempelvis dendritceller. Den funktionella aktiviteten av ADC-1013 har undersökts i så kallade in vitro- och in vivo-modeller där aktivering av CD40 på dendritceller leder till en dramatisk ökning av antalet effektor-T-celler som attackerar tumören. Dessutom förväntas detta skapa ett tumörspecifikt minne som kan leda till långvarig immunitet mot cancern.

Uppdaterad 2017-03-23