Regulatorisk

Alligator offentliggör preliminärt utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Teckningsperioden i Alligator Bioscience AB (publ):s (”Alligator” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”) avslutas idag den 12 maj 2023. Det preliminära utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till cirka 80 procent. Ytterligare cirka 11 procent kommer att tecknas av emissionsgaranterna. Genom Företrädesemissionen kommer Alligator att tillföras cirka 181 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Utfall
Företrädesemissionen omfattade högst 441 169 756 units. Det preliminära utfallet visar att 350 586 508 units, motsvarande cirka 79,5 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 3 513 545 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 0,8 procent av Företrädesemissionen. Totalt har 354 100 053 units, motsvarande cirka 80,3 procent av Företrädesemissionen, tecknats med och utan stöd av uniträtter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 11,1 procent, varigenom Företrädesemissionen sammanlagt är tecknad till cirka 91,3 procent och Alligator tillförs därmed cirka 181 MSEK före emissionskostnader.

Meddelande om tilldelning
Tilldelning av units kommer att ske i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det prospekt som publicerades i samband med Företrädesemissionen (”Prospektet”). Meddelande om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter kommer att ske genom att en avräkningsnota skickas till respektive tecknare. Tilldelade units tecknade utan stöd av uniträtter ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Handel med BTU
Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen förväntas offentliggöras den 17 maj 2023. Handel med BTU (betald tecknad unit) bedrivs för närvarande på Nasdaq Stockholm och kommer att upphöra när Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 21, 2023. BTU omvandlas då till ordinarie stamaktier och teckningsoptioner av serie TO 6.

Emissionsgarantier
I samband med Företrädesemissionen har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier. För ingångna garantiåtaganden utgår ersättning, antingen kontant eller i form av nyemitterade stamaktier i Bolaget. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras till emissionsgaranter har fastställts till 0,50 SEK, motsvarande 90 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under teckningsperioden i Företrädesemissionen (d.v.s. under perioden 28 april – 12 maj 2023). Om samtliga emissionsgaranter skulle välja att erhålla garantiersättningen i aktier skulle totalt maximalt 26 617 000 nya stamaktier utges i form av garantiersättning. Emissionsgaranter som önskar erhålla garantiersättning i form av nyemitterade stamaktier i Bolaget ska meddela Bolaget detta senast 16 maj 2023.

Rådgivare
DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och Redeye AB är Joint Global Coordinators i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Alligator i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Uppdaterad 2023-05-15