Alligator offentliggör slutligt utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Alligator Bioscience AB (publ) (”Alligator” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”), i vilken teckningsperioden löpte ut den 12 maj 2023, har avslutats. Den slutliga sammanräkningen, som också beaktar återkallelser av teckningar som skett efter publiceringen av det tilläggsprospekt som Alligator offentliggjorde den 12 maj 2023, visar att 331 303 364 units, motsvarande cirka 75,1 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter (inkl. teckningsåtaganden). Därtill tecknades 3 503 545 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 0,8 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har emissionsgaranterna tilldelats 68 184 032 units, motsvarande cirka 15,5 procent av Företrädesemissionen varigenom Företrädesemissionen tecknas till totalt cirka 91,3 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Alligator cirka 181 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Utfall
Företrädesemissionen omfattade maximalt 441 169 756 units. Varje unit består av en (1) stamaktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 6. Åtta (8) teckningsoptioner av serie TO 6 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av det volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en period om tio (10) handelsdagar före den 15 augusti 2023, dock ej lägre än 0,40 SEK. Lösenperioden kommer att löpa mellan den 17 augusti och den 31 augusti 2023.

Den slutliga sammanräkningen i Företrädesemissionen, som också beaktar återkallelser av teckningar som skett under den återkallelsefrist som efter publiceringen av det tilläggsprospekt som Alligator offentliggjorde den 12 maj 2023 löpte till den 16 maj 2023, visar att 331 303 364 units, motsvarande cirka 75,1 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter och att 3 503 545 units, motsvarande cirka 0,8 procent av Företrädesemissionen, har tecknats utan stöd av uniträtter. Totalt har således 334 806 909 units, motsvarande cirka 75,9 procent av Företrädesemissionen, tecknats med och utan stöd av uniträtter. Emissionsgaranterna har därför tilldelats 68 184 032 units, motsvarande cirka 15,5 procent av Företrädesemissionen, medförande att Företrädesemissionen tecknas till totalt cirka 91,3 procent och Alligator tillförs därför cirka 181 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Meddelande om tilldelning
Tilldelning av units har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det prospekt som publicerades i samband med Företrädesemissionen (”Prospektet”). Meddelande om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter kommer att ske genom att en avräkningsnota skickas till respektive tecknare. Tilldelade units tecknade utan stöd av uniträtter ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Handel med BTU
Handel med BTU (betald tecknad unit) bedrivs för närvarande på Nasdaq Stockholm och kommer att upphöra när Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 21, 2023. BTU omvandlas då till ordinarie stamaktier och teckningsoptioner av serie TO 6.

Emissionsgarantier
I samband med Företrädesemissionen har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier. Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning antingen i form av kontant ersättning eller i form av nyemitterade stamaktier i Bolaget. Inga garanter har valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade stamaktier.

Antal aktier och aktiekapital
Den extra bolagsstämman den 24 april 2023 beslutade att minskas aktiekapitalet med totalt 74 435 668,608 SEK från 88 613 891,20 SEK till 14 178 222,592 SEK. Denna minskning medför att kvotvärdet per aktie minskas från 0,40 SEK till 0,064 SEK. Till följd av Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 25 791 420,224 SEK till 39 969 642,816 SEK genom utgivande av 402 990 941 nya stamaktier, vilket resulterar att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 221 534 728 till 624 525 669, varav 623 575 819 är stamaktier och 949 850 är C-aktier. Företrädesemissionen medför en utspädning av stamaktierna om cirka 64,6 procent och efter Företrädesemissionen kommer totalt antal röster i Bolaget att uppgå till 623 670 804.

Vid fullt utnyttjande av samtliga 402 990 941 teckningsoptioner serie TO 6 som ges ut i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 3 223 927,488 SEK till 43 193 570,304 SEK genom utgivande av högst 50 373 867 stamaktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar ytterligare från 624 525 669 till 674 899 536, varav 673 949 686 är stamaktier och 949 850 är C-aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner serie TO 6 uppgår den ytterligare utspädningen av stamaktierna till cirka 7,5 procent. Totalt antal röster i Bolaget efter fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 6 kommer att uppgå till 674 044 671.

Rådgivare
DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och Redeye AB är Joint Global Coordinators i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Alligator i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Uppdaterad 2023-05-24