Regulatorisk

Alligator offentliggör tilläggsprospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Alligator Bioscience AB (”Alligator” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till det prospekt avseende inbjudan till teckning av units som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 15 mars 2024 och offentliggjordes av Bolaget samma dag (”Prospektet”).

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget den 21 mars 2024 publicerat sin årsredovisning för räkenskapsåret 2023. Årsredovisningen införlivas i Prospektet genom hänvisning.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 22 mars 2024. Tilläggsprospektet utgör en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. Prospektet och Tilläggsprospektet (tillsammans ”Prospekten”) finns tillgängliga på Bolagets och Vator Securities AB:s respektive hemsidor (www.alligatorbioscience.se och www.vatorsecurities.se), och kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av units i Företrädesemissionen har enligt artikel 23 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 26 mars 2024. Återkallelse ska ske skriftligen till Vator Securities AB, Ärende: Alligator Bioscience, Kungsgatan 34, 111 35 Stockholm, eller via e-post till emissioner@vatorsec.se. Investerare som anmält sig för teckning av units genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av units behöver denne ej vidta några åtgärder.

För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospekten.

Rådgivare
Vator Securities AB är Sole Global Coordinator och bookrunner i samband med Företrädesemissionen och Van Lanschot Kempen N.V. är finansiell rådgivare till Alligator i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Alligator i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Uppdaterad 2024-03-22