Regulatorisk

Alligator offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Alligator Bioscience AB (”Alligator” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”), i vilken teckningsperioden löpte ut den 5 april 2024, har avslutats. Den slutliga sammanräkningen visar att 99 462 213 units, motsvarande cirka 70,5 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter (inklusive teckningsåtaganden). Därtill tecknades 622 733 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 0,4 procent av Företrädesemissionen, varigenom Företrädesemissionen tecknas till totalt cirka 71,0 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Alligator cirka 107,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader (varav cirka 59,5 MSEK avser kvittning mot utestående brygglån).

Utfall
Företrädesemissionen omfattade maximalt 140 990 205 units. Varje unit består av en (1) stamaktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO 9. En (1) teckningsoption serie TO 9 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 90 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 4 – 29 november 2024, dock lägst aktiens kvotvärde. Lösenperioden kommer att löpa mellan den 4 – 18 december 2024.

Den slutliga sammanräkningen i Företrädesemissionen visar att 99 462 213 units, motsvarande cirka 70,5 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter och att 622 733 units, motsvarande cirka 0,4 procent av Företrädesemissionen, har tecknats utan stöd av uniträtter. Totalt har således 100 084 946 units, motsvarande cirka 71,0 procent av Företrädesemissionen, tecknats med och utan stöd av uniträtter, vilket medför att Alligator tillförs cirka 107,1 MSEK före emissionskostnader (varav cirka 59,5 MSEK avser kvittning av utestående brygglån).

Meddelande om tilldelning
Tilldelning av units har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det prospekt som publicerades i samband med Företrädesemissionen (”Prospektet”). Meddelande om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter kommer att ske genom att en avräkningsnota skickas till respektive tecknare. Tilldelade units tecknade utan stöd av uniträtter ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Handel med BTU
Handel med BTU (betald tecknad unit) bedrivs för närvarande på Nasdaq Stockholm och kommer att upphöra den 25 april 2024. BTU omvandlas då till ordinarie stamaktier och teckningsoptioner serie TO 9.

Antal aktier och aktiekapital samt utspädning
Den extra bolagsstämman den 14 mars 2024 beslutade att minska aktiekapitalet med totalt 41 642 741,648 SEK för förlusttäckning, varvid aktiekapitalet minskades från 42 169 864,96 SEK till 527 123,312 SEK. Denna minskning medförde att kvotvärdet per aktie minskades från 0,064 SEK till 0,0008 SEK. Till följd av Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 80 067,9568 SEK till 607 191,2688 SEK genom utgivande av 100 084 946 nya stamaktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 658 904 140 till 758 989 086, varav 758 039 236 är stamaktier och 949 850 är C-aktier. Företrädesemissionen medför en utspädning av stamaktierna om cirka 13,2 procent och efter Företrädesemissionen kommer totalt antal röster i Bolaget att uppgå till 758 134 221.

Vid fullt utnyttjande av samtliga 100 084 946 teckningsoptioner serie TO 9 som ges ut i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 80 067,9568 SEK till 687 259,2256 SEK genom utgivande av högst 100 084 946 stamaktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar ytterligare från 758 989 086 till 859 074 032, varav 858 124 182 är stamaktier och 949 850 är C-aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner serie TO 9 uppgår den ytterligare utspädningen av stamaktierna till cirka 11,7 procent. Totalt antal röster i Bolaget efter fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 9 kommer att uppgå till 858 219 167.

Rådgivare
Vator Securities AB är Sole Global Coordinator och bookrunner i samband med Företrädesemissionen och Van Lanschot Kempen N.V. är finansiell rådgivare till Alligator i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Alligator i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Uppdaterad 2024-04-09