Alligator tillförs cirka 13,8 MSEK genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 6

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner serie TO 6 i Alligator Bioscience AB (publ) (“Alligator” eller “Bolaget”) avslutades den 31 augusti 2023. Totalt nyttjades 275 027 774 teckningsoptioner för teckning av 34 378 471 nya stamaktier, motsvarande en nyttjandegrad om cirka 68 procent.

Åtta (8) teckningsoptioner av serie TO 6 berättigade innehavaren till teckning av en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,40 SEK per aktie. Totalt nyttjades 275 027 774 teckningsoptioner, motsvarande cirka 68 procent av samtliga teckningsoptioner av serie TO 6, för teckning av totalt 34 378 471 stamaktier. Genom de nyttjade teckningsoptionerna tillförs Alligator därmed cirka 13,8 MSEK före emissionskostnader.

Ökning av antalet aktier och aktiekapital

Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Alligator med 34 378 471 stamaktier, från totalt 624 525 669 till 658 904 140 aktier, varav 657 954 290 är stamaktier och 949 850 är C-aktier. Aktiekapitalet ökar med 2 200 222,144 SEK till 42 169 864,960 SEK. För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner uppgår utspädningen till cirka 5,2 procent baserat på antalet aktier i Alligator efter nyttjandet av teckningsoptionerna. Det totala antalet röster i Bolaget efter nyttjandet av teckningsoptionerna uppgår till 658 049 275.

Leverans av tecknade aktier

Tecknare av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner erhåller interimsaktier (IA) i väntan på registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till stamaktier beräknas ske omkring vecka 37 och de nya stamaktierna kommer därefter att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

Rådgivare 
DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och Redeye AB är Joint Global Coordinators i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Uppdaterad 2023-09-01