Regulatorisk

Alligators offentliggör tilläggsprospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Alligator Bioscience AB (publ) (”Alligator” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tredje tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till det prospekt avseende inbjudan till teckning av units (”Företrädesemissionen”) som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 26 april 2023 och offentliggjordes av Bolaget samma dag (”Prospektet”) samt de tilläggsprospekt som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 9 maj 2023 (”Tilläggsprospekt 1”) respektive den 12 maj 2023 (”Tilläggsprospekt 2”).

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Alligator 18 maj 2023 genom ett pressmeddelande offentliggjorde att den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) har beviljat Bolagets läkemedelskandidat mitazalimab särläkemedelsstatus för behandling av bukspottkörtelcancer, vilket utgör en betydande milstolpe för läkemedelskandidatens fortsatta utveckling samt medför viktiga fördelar i form av marknadsexklusivitet och kostnadsbesparingar när läkemedelskandidaten väl erhåller marknadsgodkännande.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 24 maj 2023. Tilläggsprospektet utgör en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet, Tilläggsprospekt 1 och Tilläggsprospekt 2. Prospektet, Tilläggsprospekt 1, Tilläggsprospektet 2 och Tilläggsprospektet (tillsammans ”Prospekten”) finns tillgängliga på Bolagets, Aktieinvest FK AB:s och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.alligatorbioscience.se, www.aktieinvest.se, www.redeye.se), och kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospekten.

Rådgivare
DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och Redeye AB är Joint Global Coordinators i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Alligator i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Uppdaterad 2023-05-24