Regulatorisk

Alligators offentliggör tilläggsprospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Alligator Bioscience AB (publ) (”Alligator” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till det prospekt avseende inbjudan till teckning av units som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 26 april 2023 och offentliggjordes av Bolaget samma dag (”Prospektet”).

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att det i Prospektet har uppdagats två skrivfel, dels avseende det antal teckningsoptioner serie TO 6 som berättigar till teckning av nya stamaktier i Bolaget på en plats i sammanfattningen i Prospektet, dels avseende procentsatsen för den garantiersättning som utges till toppgaranter under rubriken ”Transaktioner med närstående”.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 9 maj 2023. Tilläggsprospektet utgör en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. Prospektet och Tilläggsprospektet (tillsammans ”Prospekten”) finns tillgängliga på Bolagets, Aktieinvest FK AB:s och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.alligatorbioscience.se, www.aktieinvest.se, www.redeye.se), och kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av units i Företrädesemissionen har enligt artikel 23 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 11 maj 2023. Återkallelse ska ske skriftligen till Aktieinvest FK AB, Emittentservice, Box 7415, 103 91 Stockholm, eller via e-post till emittentservice@aktieinvest.se. Investerare som anmält sig för teckning av units genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av units behöver denne ej vidta några åtgärder.

För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospekten.

Rådgivare
DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och Redeye AB är Joint Global Coordinators i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Alligator i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Uppdaterad 2023-05-10