Regulatorisk

Ändring av antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB

Under februari 2021 har antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (”Alligator”) ökat till följd av att den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen i Alligator den 15 december 2020 har slutförts. Per den 26 februari 2021 uppgår antalet registrerade aktier och röster i Alligator till 85 666 338. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norlén, VD
Telefon: 046-540 82 00
E-mail: per.norlen@alligatorbioscience.com 

Marie Svensson, CFO
Telefon: 046-540 82 03
E-mail: marie.svensson@alligatorbioscience.com 

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021, kl. 11.00 CET.

Om Alligator Bioscience AB
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj fokuserar på de två prioriterade läkemedelskandidaterna ATOR-1017 och mitazalimab. Därutöver bedrivs två projekt genom samarbetsavtal; ALG.APV-527 i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc. och AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc. Bolaget har nyligen även utvecklat ett nytt koncept för patientspecifik immunterapi, Neo-X-Prime. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se http://www.alligatorbioscience.com

 

Uppdaterad 2021-02-26