Regulatorisk

Ändring av antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB

Under november månad har antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB ökat med anledning av den nyemission som genomfördes i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Per den 30 november 2016 uppgår antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB till 70 013 615.

Om Alligator
Alligator är ett forskningsbaserat bioteknikföretag som utvecklar innovativa immunaktiverande antikroppsläkemedel för tumörriktad immunterapi. Bolaget har sitt säte i Lund och hade 35 anställda per den 30 september 2016. Alligator är främst verksamt i de tidiga faserna av läkemedelsutvecklingen, från idéstadium till och med kliniska fas IIa-studier och Bolagets projektportfölj består främst av produktkandidaterna ADC-1013, ATOR-1015 och ATOR-1016. I augusti 2015 utlicensierades ADC-1013 till Janssen Biotech, Inc., ett Janssen-läkemedelsföretag inom Johnson & Johnson-koncernen, för vidareutveckling och kommersialisering. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”ATORX”. För mer information, se www.alligatorbioscience.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Norlén, VD

Telefon: +46 46 286 42 80
E-post: pen@alligatorbioscience.com

Rein Piir, VP Investor Relations
Telefon: +46 708 537292
E-post: rpr@alligatorbioscience.com

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Alligator Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 november 2016 kl. 08:45.

Uppdaterad 2016-11-30