Regulatorisk

Ändring av antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB

Under juni 2023 har antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (”Alligator”) ökat till följd av att den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 22 mars 2023 och som godkändes av den extra bolagsstämman den 24 april 2023 har slutförts. Per den 30 juni 2023 uppgår det totala antalet aktier i Alligator till 624 525 669, varav 623 575 819 är stamaktier med en röst vardera och 949 850 är C-aktier med en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster uppgår per den 30 juni 2023 till 623 670 804.

Uppdaterad 2023-06-30