Regulatorisk

Ändring av antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB

Under april 2024 har antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (”Alligator”) ökat till följd av att den företrädesemission av units, som beslutades av styrelsen den 8 februari 2024 och som godkändes av den extra bolagsstämman den 14 mars 2024, har slutförts. Per den 30 april 2024 uppgår det totala antalet aktier i Alligator till 758 989 086, varav 758 039 236 är stamaktier med en röst vardera och 949 850 är C-aktier med en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster uppgår per den 30 april 2024 till 758 134 221.

Uppdaterad 2024-04-30