Regulatorisk

Ändring av antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (publ)

Under januari månad har antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (publ) ökat med anledning av att 700 000 teckningsoptioner i teckningsoptionsprogram 2014/2017 som emitterades enligt beslut vid extra bolagsstämma den 5 november 2013 utnyttjats för teckning av 700 000 nya aktier. Per den 31 januari 2017 uppgår antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (publ) till 70 813 615.

Om Alligator
Alligator är ett forskningsbaserat bioteknikföretag som utvecklar innovativa immunaktiverande antikroppsläkemedel för tumörriktad immunterapi. Bolaget har sitt säte i Lund och hade 35 anställda per den 31 december 2016. Alligator är främst verksamt i de tidiga faserna av läkemedelsutvecklingen, från idéstadium till och med kliniska fas IIa-studier och Bolagets projektportfölj består främst av produktkandidaterna ADC-1013, ATOR-1015 och ATOR-1016. I augusti 2015 utlicensierades ADC-1013 till Janssen Biotech, Inc., ett Janssen-läkemedelsföretag inom Johnson & Johnson-koncernen, för vidareutveckling och kommersialisering. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”ATORX”. För mer information, se www.alligatorbioscience.se.   

För mer information, vänligen kontakta:
Per Norlén, VD

E-post: pen@alligatorbioscience.com
Telefon: 046-286 42 80 (växel)

Rein Piir, VP Investor Relations
E-post: rpr@alligatorbioscience.com    
Telefon: 0708-53 72 92

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2017 kl. 08:30.

Uppdaterad 2017-01-31