Regulatorisk

Ändring av antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (publ)

Under december månad har antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (publ) ökat med anledning av att 100 000 teckningsoptioner i teckningsoptionsprogram 2014/2017 som emitterades enligt beslut vid extra bolagsstämma den 5 november 2013 utnyttjats för teckning av 100 000 nya aktier. Per den 30 december 2016 uppgår antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (publ) till 70 113 615.

Om Alligator
Alligator är ett forskningsbaserat bioteknikföretag som utvecklar innovativa immunaktiverande antikroppsläkemedel för tumörriktad immunterapi. Bolaget har sitt säte i Lund och hade 35 anställda per den 30 september 2016. Alligator är främst verksamt i de tidiga faserna av läkemedelsutvecklingen, från idéstadium till och med kliniska fas IIa-studier och Bolagets projektportfölj består främst av produktkandidaterna ADC-1013, ATOR-1015 och ATOR-1016. I augusti 2015 utlicensierades ADC-1013 till Janssen Biotech, Inc., ett Janssen-läkemedelsföretag inom Johnson & Johnson-koncernen, för vidareutveckling och kommersialisering. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”ATORX”. För mer information,se www.alligatorbioscience.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Norlén, VD
E-post: pen@alligatorbioscience.com
Telefon: +46 46 286 42 80 (växel)

Rein Piir, VP Investor Relations
E-post: rpr@alligatorbioscience.com
Telefon: +46 708 53 72 92

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 december 2016 kl. 08:30.

Uppdaterad 2016-12-30