Regulatorisk

Ändring av antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (publ)

Lund, Sverige – Alligator Bioscience AB (Nasdaq Stockholm; ATORX) meddelade idag att antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (publ) ökat under mars månad med anledning av att 575 000 teckningsoptioner i teckningsoptions-program 2014/2017 som emitterades enligt beslut vid extra bolagsstämma den 5 november 2013 utnyttjats för teckning av 575 000 nya aktier. Per den 31 mars 2017 uppgår antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (publ) till 71 388 615.

Om Alligator
Alligator är ett publikt svenskt bioteknologibolag som utvecklar tumörriktade antikroppar för immunterapi av cancer. Alligators läkemedelsportfölj innefattar kliniska och prekliniska produktkandidater: ADC-1013, ATOR-1015, och ATOR-1016, samt ett antal forskningsprojekt. I augusti 2015 utlicensierades de globala rättigheterna för utveckling och kommersialisering av ADC-1013 till Janssen Biotech Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag 40 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, vänligen besök www.alligatorbioscience.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Norlén, VD
E-post: per.norlen@alligatorbioscience.com
Telefon: 046-286 42 80 (växel)

Rein Piir, VP Investor Relations
E-post: rein.piir@alligatorbioscience.com
Telefon: 0708-53 72 92

Per-Olof Schrewelius, CFO
E-mail:
per-olof.schrewelius@alligatorbioscience.com
Telefon: +46 46 286 42 85

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 mars 2017 kl. 08:30.

Uppdaterad 2017-03-31