Handeln i Alligator Bioscience AB inleds idag på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.       

Alligator Bioscience AB (”Alligator” eller ”Bolaget”), ett ledande bioteknikföretag som utvecklar innovativa immunaktiverande antikroppsläkemedel för tumörriktad immunterapi, offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget (”Erbjudandet”) samt noteringen på Nasdaq Stockholm. Intresset för Erbjudandet har varit stort både bland svenska och internationella investerare och Erbjudandet var övertecknat flera gånger.

Erbjudandet:

  • Priset i Erbjudandet var, som tidigare meddelats, 32,50 SEK, vilket motsvarar ett marknadsvärde för det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet om 2 275 MSEK
  • Erbjudandet omfattade 12 923 077 aktier, vilket motsvarar cirka 18,5 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter att noteringen har genomförts, varav 10 769 231 var nyemitterade aktier som erbjöds av Bolaget och 2 153 846 var befintliga aktier som erbjöds av Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S och Duba AB (tillsammans de ”Säljande Aktieägarna”)
  • I syfte att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har de Säljande Aktieägarna, på begäran av Global Co-ordinator (se definition nedan), åtagit sig att sälja ytterligare högst 1 938 462 befintliga aktier (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande 15 procent av antalet aktier i Erbjudandet eller cirka 2,8 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet
  • Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av Erbjudandet till cirka 483 MSEK och motsvarar cirka 21,2 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet
  • Det totala antalet aktier i Alligator kommer efter Erbjudandet att uppgå till 70 013 615 aktier
  • Omedelbart efter genomförandet av Erbjudandet, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Alligators största aktieägare bestå av Banque Internationale à Luxembourg SA (18,7 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet), Johnson & Johnson Innovation-JJDC, Inc. (”JJDC”) (8,2 procent), Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S (7,7 procent) och Duba AB (6,6 procent). Catella Fondförvaltning, Investment AB Öresund, och Norron Asset Management (tillsammans ”Cornerstone Investors”) kommer var och en äga aktier motsvarande 2,2 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet
  • Handeln i Alligators aktier på Nasdaq Stockholm inleds idag den 23 november 2016 under kortnamnet ”ATORX”
  • Handeln är villkorad till likviddagen som förväntas infalla den 25 november 2016

Per Norlén, VD för Alligator:
”Vi är väldigt tacksamma för det förtroende som såväl befintliga som nya institutionella och privata investerare visat oss. Det är ett erkännande av både vår historik och framtidspotential. Börsintroduktionen är ett viktigt led i förverkligandet av vår strategi att etablera oss som det ledande forskningsbolaget inom tumörriktad immunterapi och vi ser fram emot att fortsätta denna resa som ett noterat bolag.”

Rådgivare
Carnegie är Global Co-ordinator och Joint Bookrunner, DNB Markets är Joint Bookrunner och Redeye är Co-Lead Manager (tillsammans ”Managers”). Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Managers.

Om Alligator
Alligator är ett forskningsbaserat bioteknikföretag som utvecklar innovativa immunaktiverande antikroppsläkemedel för tumörriktad immunterapi. Bolaget har sitt säte i Lund och hade 35 anställda per den 30 september 2016. Alligator är främst verksamt i de tidiga faserna av läkemedelsutvecklingen, från idéstadium till och med kliniska fas IIa-studier och Bolagets projektportfölj består främst av produktkandidaterna ADC-1013, ATOR-1015 och ATOR-1016. I augusti 2015 utlicensierades ADC-1013 till Janssen Biotech, Inc., ett Janssen-läkemedelsföretag inom Johnson & Johnson-koncernen, för vidareutveckling och kommersialisering.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Benson, Styrelseordförande för Alligator
E-post: benson@sunstone.eu

Per Norlén, VD för Alligator
E-post: pen@alligatorbioscience.com

Rein Piir, VP Investor Relations för Alligator
E-post: rpr@alligatorbioscience.com

Telefon: +46 46 286 42 80 (växel)

Viktig information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation har lämnats genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, Norge, Danmark och Finland, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

I samband med erbjudande eller försäljningen av värdepaper som refereras till i denna kommunikation så kan Global Coordinator komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av Global Coordinator i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.

Uppdaterad 2022-07-19