Idag börjar teckningstiden för Alligator Biosciences företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Idag inleds teckningsperioden i Alligator Bioscience AB (publ):s (”Alligator” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (”units”) (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 22 mars 2023 och godkändes av den extra bolagsstämman den 24 april 2023.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • Företrädesemissionen omfattar maximalt 441 169 756 units där varje unit består av en (1) stamaktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 6.
  • En (1) befintlig stamaktie i Bolaget berättigar till två (2) uniträtter. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit.
  • Teckningskursen uppgår till 0,45 SEK per unit, motsvarande 0,45 SEK per ny aktie vilket, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, resulterar i att Bolaget tillförs cirka 199 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
  • Åtta (8) teckningsoptioner av serie TO 6 kommer att berättiga innehavaren till teckning av en (1) ny stamaktie i Bolaget.
  • Större aktieägare har uttryckt sitt stöd för Företrädesemissionen genom teckningsförbindelser uppgående till cirka 68 MSEK, motsvarande cirka 34 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 113 MSEK, motsvarande cirka 57 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemission är därmed, genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier, säkerställd till cirka 91 procent. Garantiåtaganden består dels av en så kallad toppgaranti utställd av, bland annat, Hans-Peter Ostler, vice ordförande i Alligators styrelse, samt Bolagets största aktieägare Koncentra Holding AB, dels av en så kallad bottengaranti.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt (”Prospektet”) som upprättats av styrelsen med anledning av Företrädesemissionen.

Prospektet
Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets, Aktieinvest FK AB:s och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.alligatorbioscience.se, www.aktieinvest.se, www.redeye.se). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets, Aktieinvest FK AB:s, samt Redeye AB:s respektive hemsidor.

Tidplan för Företrädesemissionen

28 april 2023 – 9 maj 2023 Handel i uniträtter
28 april 2023 – 12 maj 2023 Teckningsperiod
28 april 2023 – Fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket Handel i betalda tecknade units (”BTU”)
17 maj 2023 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Investerarpresentationer
Alligator kommer att presentera på Aktiespararna – Stora Aktiedagen den 3 maj, Redeye Investor Forum Online den 4 maj samt Redeye Investor Forum den 11 maj. Information om eventen finns på Aktiespararnas och Redeye AB:s respektive hemsidor.

Rådgivare
DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och Redeye AB är Joint Global Coordinators i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Alligator i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Uppdaterad 2023-04-28