Regulatorisk

Idag börjar teckningstiden för Alligator Biosciences företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Idag inleds teckningsperioden i Alligator Bioscience AB:s (”Alligator” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (”units”) (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 8 februari 2024 och godkändes av den extra bolagsstämman den 14 mars 2024.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • Företrädesemissionen omfattar maximalt 140 990 205 units där varje unit består av en (1) stamaktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO 9.
  • En (1) befintlig stamaktie i Bolaget på avstämningsdagen berättigar till tre (3) uniträtter. Fjorton (14) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
  • En (1) teckningsoption serie TO 9 kommer att berättiga innehavaren till teckning av en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 90 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 4–29 november 2024, dock lägst aktiens kvotvärde. Lösenperioden kommer att löpa mellan den 4–18 december 2024.
  • Teckningskursen uppgår till 1,07 SEK per unit, motsvarande 1,07 SEK per stamaktie vilket, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, resulterar i att Bolaget initialt tillförs cirka 150,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
  • Om Företrädesemissionen övertecknas kan styrelsen i Bolaget komma att genomföra en övertilldelningsemission om högst 93 457 944 units, motsvarande initialt cirka 100,0 MSEK före emissionskostnader, riktad till investerare som tecknat sig för units i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning (”Övertilldelningsemissionen”). Teckningskursen i Övertilldelningsemissionen kommer att vara densamma som i Företrädesemissionen.
  • Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från ett urval av Bolagets större befintliga aktieägare, däribland Koncentra Holding AB och Roxette Photo SA, samt ett flertal medlemmar av Bolagets styrelse och ledning, uppgående till totalt cirka 59,8 MSEK, motsvarande cirka 40 procent av Företrädesemissionen.

Prospektet
För fullständiga villkor och anvisningar samt information om Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen hänvisas till det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 15 mars 2024 (”Prospektet”) och som finns tillgängligt på Bolagets och Vator Securities AB:s respektive hemsidor (www.alligatorbioscience.se, www.vatorsecurities.se). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets och Vator Securities AB:s respektive hemsidor.

Tidplan för Företrädesemissionen

21 mars 2024 – 2 april 2024 Handel i uniträtter
21 mars 2024 – 5 april 2024 Teckningsperiod
21 mars 2024 – 25 april 2024 Handel i betalda tecknade units (”BTU”)
Omkring 9 april 2024 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen och potentiellt nyttjande av Övertilldelningsemissionen

Rådgivare
Vator Securities AB är Sole Global Coordinator och bookrunner i samband med Företrädesemissionen och Van Lanschot Kempen N.V. är finansiell rådgivare till Alligator i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Alligator i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Uppdaterad 2024-03-21