Idag inleds teckningsperioden i Alligator Biosciences företrädesemission

Idag inleds teckningsperioden i Alligator Bioscience AB (publ):s (”Alligator” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 15 december 2020 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2020 (”Företrädesemissionen”) i vilken även allmänheten har möjlighet att teckna aktier.

För att säkerställa fortsatt framgångsrik utveckling i enlighet med Bolagets affärsplan och strategi har styrelsen i Alligator beslutat att genomföra Företrädesemissionen om cirka 86 MSEK före emissionskostnader. Den förväntade nettolikviden från Företrädesemissionen kommer att användas till att starta och driva fas II-studier för mitazalimab samt färdigställa fas I-studie och påbörja arbetet inför fas II-studie för ATOR-1017. Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt (”Prospektet”) som upprättats av styrelsen med anledning av Företrädesemissionen.

Kommentar från Alligators vd, Per Norlén:
”Med kapitaltillskottet från emissionen säkrar vi starten av avgörande effektstudier för våra fokusprojekt mitazalimab och ATOR-1017. Strax före årsskiftet lämnade vi in en CTA för mitazalimab, dvs en ansökan om att starta fas II i bukspottkörtelcancer. För ATOR-1017 planerar vi inleda fas II-studier under andra halvan 2021 med magsäckscancer som prioriterad indikation. Med starka data från prekliniska modeller och klinisk fas I ser vi goda möjligheter för både mitazalimab och ATOR-1017 att kunna hjälpa patienter med dessa cancerformer.” – Per Norlén, vd för Alligator.

Företrädesemissionen
Företrädesemissionen omfattar högst 14 277 723 aktier. Företrädesemissionen sker med företräde för de som på avstämningsdagen den 5 januari 2021 var registrerade som aktieägare i Bolaget. En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Tidplan för Företrädesemissionen

  • 11 januari – 21 januari 2021 – Handel i teckningsrätter
  • 11 januari – 25 januari 2021 – Teckningsperiod
  • 11 januari 2021 – fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket – Handel i BTA
  • 28 januari 2021 – Beräknat datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Investerarpresentationer
Bolaget kommer att presentera på Redeye Fight Cancer Seminar den 21 januari 2021. Ytterligare investerarpresentationer kan komma att anordnas under teckningsperioden. Inbjudan till dessa kommer att presenteras på Alligators och Redeye AB:s respektive hemsidor.

Prospekt
Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets, Aktieinvest FK AB:s och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.alligatorbioscience.se, www.aktieinvest.se, www.redeye.se). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets samt Redeye AB:s respektive hemsidor. Vidare kommer anmälningssedlar att kunna erhållas genom att kontakta Aktieinvest FK AB på telefonnummer 08-5065 1795.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare, Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norlén, vd
Telefon: 046-540 82 00
E-mail: per.norlen@alligatorbioscience.com
eller
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 januari 2021, kl. 08.30 CET.

Om Alligator Bioscience AB
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj fokuserar på de två prioriterade läkemedelskandidaterna ATOR-1017 och mitazalimab. Därutöver bedrivs två projekt genom samarbetsavtal; ALG.APV-527 i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc. och AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc. Bolaget har nyligen även utvecklat ett nytt koncept för patientspecifik immunterapi, Neo-X-Prime. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se http://www.alligatorbioscience.com.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Alligator. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Alligator kommer endast att ske genom det Prospekt som offentliggjorts av Bolaget den 30 december 2020.  Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets webbplats, http://www.alligatorbioscience.se. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier eller andra värdepapper i Alligator. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien, Sydkorea, Hongkong, Schweiz, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Alligator har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Uppdaterad 2021-01-11