Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma den 26 maj 2023 i Alligator Bioscience AB

Idag, den 26 maj 2023, hölls årsstämma i Alligator Bioscience AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om 2 755 139 kr överföres i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Val och arvodering av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Anders Ekblom, Hans-Peter Ostler, Graham Dixon, Eva Sjökvist Saers, Veronica Wallin, Staffan Encrantz och Denise Goode som styrelseledamöter. Anders Ekblom omvaldes som styrelseordförande och Hans-Peter Ostler omvaldes som vice styrelseordförande.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med 650 000 kr till styrelseordföranden, med 400 000 kr till vice styrelseordföranden och med 300 000 kr till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget. Arvode för utskottsarbete ska utgå med 125 000 kr till revisionsutskottets ordförande, med 50 000 kr till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, med 50 000 kr till ersättningsutskottets ordförande och med 25 000 kr till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade även att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som ny revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning. PwC har meddelat att auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2022.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens §§ 4-5 så att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ändras.

Beslut om bemyndigande för emissioner
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av stamaktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner med rätt att konvertera till och teckna stamaktier. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse, att kunna genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Det totala antalet stamaktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska sammanlagt uppgå till högst 20 procent av bolagets utestående stamaktier per dagen då emissionsbemyndigandet utnyttjas första gången. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Beslut om införande av teckningsoptionsprogram för anställda innefattande (A) riktad emission av teckningsoptioner; och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett teckningsoptionsprogram för anställda i bolaget baserat på utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner.

Optionsprogrammet ska omfatta högst 8 955 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny stamaktie i bolaget. Teckningskursen per aktie ska motsvara 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för stamaktie i bolaget under 5 handelsdagar omedelbart efter årsstämman 26 maj 2023. Teckning av aktier ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juni 2026 till och med den 30 juni 2026.

Teckningsoptionerna ska emitteras till ett av bolaget helägt dotterbolag utan vederlag. Överlåtelse till deltagare i optionsprogrammet ska ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid tiden för överlåtelsen vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut enligt Black Scholes-formeln.

Skälen till införandet av optionsprogrammet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för de anställda i bolaget. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera de anställda i bolaget till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med bolaget. Då teckningsoptionerna i optionsprogrammet överlåts till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av optionsprogrammet. Kostnaderna för optionsprogrammet kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Beslut om införande av teckningsoptionsprogram för vissa styrelseledamöter innefattande (A) riktad emission av teckningsoptioner; och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att införa ett teckningsoptionsprogram för vissa styrelseledamöter i bolaget baserat på utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner.

Optionsprogrammet ska omfatta högst 1 440 000 teckningsoptioner. Rätt till tilldelning i optionsprogrammet ska endast tillkomma de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman den 26 maj 2023, exklusive styrelseledamoten Staffan Encrantz. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny stamaktie i bolaget. Teckningskursen per aktie ska motsvara 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för stamaktie i bolaget under 5 handelsdagar omedelbart efter årsstämman 26 maj 2023. Teckning av aktier ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juni 2026 till och med den 30 juni 2026.

Teckningsoptionerna ska emitteras till ett av bolaget helägt dotterbolag utan vederlag. Överlåtelse till deltagare i optionsprogrammet ska ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid tiden för överlåtelsen vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut enligt Black Scholes-formeln.

Valberedningen anser att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera kvalificerade styrelseledamöter i bolaget samt för att stimulera styrelseledamöterna att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Valberedningen anser därför att optionsprogrammet kommer att öka styrelseledamöternas engagemang i bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot bolaget samt vara till fördel för såväl bolaget som dess aktieägare. Då teckningsoptionerna i optionsprogrammet överlåts till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av optionsprogrammet. Kostnaderna för optionsprogrammet kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Förändring av arbetstagarrepresentant i styrelsen
I samband med årsstämman har bolagets nuvarande arbetstagarrepresentant Tova Landström valt att lämna sin roll med anledning av en ny anställning. Hittillsvarande arbetstagarsuppleant Anette Sundstedt kommer att tjänstgöra som arbetstagarrepresentant i styrelsen till dess att ny ordinarie arbetstagarrepresentant utsetts.

Lund den 26 maj 2023
Alligator Bioscience AB (publ)

Uppdaterad 2023-05-26