Kommuniké från årsstämma den 5 maj 2022 i Alligator Bioscience AB

Lund den 5 maj 2022 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), meddelar idag att årsstämma hållits i bolaget denna dag. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om 196 189 444 kr överföres i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Anders Ekblom, Hans-Peter Ostler, Graham Dixon, Eva Sjökvist Saers och Veronica Wallin som styrelseledamöter samt att välja Staffan Encrantz och Denise Goode som nya styrelseledamöter. Anders Ekblom omvaldes som styrelseordförande och Hans-Peter Ostler omvaldes som vice styrelseordförande.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med 650 000 kr till styrelseordföranden, med 400 000 kr till vice styrelseordföranden och med 300 000 kr till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget. Arvode för utskottsarbete ska utgå med 125 000 kr till revisionsutskottets ordförande, med 50 000 kr till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, med 50 000 kr till ersättningsutskottets ordförande och med 25 000 kr till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade även att omvälja Ernst & Young AB som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ola Larsmon fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021.

Beslut om bemyndigande för emissioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av stamaktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner med rätt att konvertera till och teckna stamaktier. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Det totala antalet stamaktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska sammanlagt uppgå till högst 20 procent av bolagets utestående stamaktier per dagen för årsstämman. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Beslut om införande av ett optionsprogram för anställda innefattande (A) riktad emission av teckningsoptioner; och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett optionsprogram för anställda i bolaget baserat på utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner.

Optionsprogrammet ska omfatta högst 3 700 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny stamaktie i bolaget. Teckningskursen per aktie ska motsvara 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för stamaktie i bolaget under 10 handelsdagar omedelbart efter årsstämman 5 maj 2022. Teckning av aktier ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juni 2025 till och med den 30 juni 2025.

Teckningsoptionerna ska emitteras till ett av bolaget helägt dotterbolag utan vederlag. Överlåtelse till deltagare i optionsprogrammet ska ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid tiden för överlåtelsen vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut enligt Black Scholes-formeln.

Skälen till införandet av optionsprogrammet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för de anställda i bolaget. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera de anställda i bolaget till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med bolaget. Då teckningsoptionerna i optionsprogrammet överlåts till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av optionsprogrammet. Kostnaderna för optionsprogrammet kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Om samtliga teckningsoptioner som utges inom ramen för optionsprogrammet utnyttjas för teckning av stamaktier kommer totalt 3 700 000 nya stamaktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,65 procent av bolagets stamaktier efter full utspädning beräknat på antalet stamaktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till optionsprogrammet.

Beslut om införande av ett optionsprogram för vissa styrelseledamöter innefattande (A) riktad emission av teckningsoptioner; och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att införa ett optionsprogram för vissa styrelseledamöter i bolaget baserat på utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner.

Optionsprogrammet ska omfatta högst 600 000 teckningsoptioner. Rätt till tilldelning i optionsprogrammet ska endast tillkomma de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman den 5 maj 2022, exklusive styrelseledamoten Staffan Encrantz. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny stamaktie i bolaget. Teckningskursen per aktie ska motsvara 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för stamaktie i bolaget under 10 handelsdagar omedelbart efter årsstämman 5 maj 2022. Teckning av aktier ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juni 2025 till och med den 30 juni 2025.

Teckningsoptionerna ska emitteras till ett av bolaget helägt dotterbolag utan vederlag. Överlåtelse till deltagare i optionsprogrammet ska ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid tiden för överlåtelsen vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut enligt Black Scholes-formeln.

Valberedningen anser att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera kvalificerade styrelseledamöter i bolaget samt för att stimulera styrelseledamöterna att prestera sitt yttersta i syfte att maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Valberedningen anser därför att optionsprogrammet kommer att öka styrelseledamöternas engagemang i bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot bolaget samt vara till fördel för såväl bolaget som dess aktieägare. Då teckningsoptionerna i optionsprogrammet överlåts till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av optionsprogrammet. Kostnaderna för optionsprogrammet kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.

Om samtliga teckningsoptioner som utges inom ramen för optionsprogrammet utnyttjas för teckning av stamaktier kommer totalt 600 000 nya stamaktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,27 procent av bolagets stamaktier efter full utspädning beräknat på antalet stamaktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till optionsprogrammet.

Lund den 5 maj 2022

Alligator Bioscience AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Søren Bregenholt, VD
E-mail: 
soren.bregenholt@alligatorbioscience.com
Telefon: 046-540 82 00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2022, kl 11:30.

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience AB är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar tumörriktade immunonkologiska antikroppsläkemedel. Alligators pipeline inkluderar de två nyckeltillgångarna mitazalimab, en CD40-agonist, och ATOR-1017, en 4-1BB-agonist. Därutöver samutvecklar Alligator ALG.APV-527 tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc., och flera ej offentliggjorda molekyler baserade på bolagets egenutvecklade teknologiplattform Neo-X-PrimeTM, samt nya läkemedelskandidater baserade på bolagets bispecifika plattform RUBYTM tillsammans med Orion Corporation. Utlicensierade program inkluderar AC101/HLX22, i fas II-utveckling, till Shanghai Henlius Biotech Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl till Biotheus Inc. Alligator Biosciences aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget i Lund.

För mer information, vänligen besök alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2022-05-05