Kommuniké från årsstämma den 9 maj 2019 i Alligator Bioscience AB (publ)

Lund den 9 maj 2019 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, höll idag årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om 428 750 021 kr balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Val och arvodering av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Peter Benson, Carl Borrebaeck, Ulrika Danielsson, Anders Ekblom, Kenth Petersson och Jonas Sjögren som styrelseledamöter samt att välja Graham Dixon och Kirsten Drejer som nya styrelseledamöter. Peter Benson omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med 550 000 kr till styrelseordföranden och med 300 000 kr till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget. Arvode för utskottsarbete ska utgå med 125 000 kr till revisionsutskottets ordförande, med 30 000 kr till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet samt med 25 000 kr till ersättningsutskottets ordförande. För övriga ledamöter i ersättningsutskottet ska något arvode fortsatt inte utgå.

Årsstämman beslutade även att omvälja Ernst & Young AB som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Thuresson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista vardagen i juni, jämte styrelsens ordförande. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta en ersättningspolicy för bestämmande av lön och andra villkor för VD och andra ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för nyemissioner
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst 17 847 000 stycken vilket motsvarar en utspädning om cirka 20 procent beräknat på nuvarande antal aktier. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019, kl.17.45.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedels-kandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 och ATOR-1144. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 55 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc. för global utveckling och kommersialisering.

Uppdaterad 2019-05-09