Regulatorisk

Kommuniké från extra bolagsstämma i Alligator Bioscience AB

Idag, den 14 mars 2024, hölls extra bolagsstämma i Alligator Bioscience AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens §§ 4-5 så att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ändras.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att minska bolagets aktiekapital med 41 642 741,648 kronor för förlusttäckning och utan indragning av aktier. Genom minskningen minskar aktiekapitalet från 42 169 864,96 kronor till 527 123,312 kronor varvid samtidigt aktiens kvotvärde minskar från 0,064 kronor till 0,0008 kronor.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens beslut av den 8 februari 2024 om företrädesemission av högst 140 990 205 units (”Företrädesemissionen”). Varje unit består av en (1) ny stamaktie och en (1) teckningsoption serie TO 9. De som på avstämningsdagen den 19 mars 2024 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller tre (3) uniträtter per befintlig stamaktie. Fjorton (14) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit i bolaget till en teckningskurs om 1,07 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per stamaktie om 1,07 kronor. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

Teckningstiden löper under perioden 21 mars 2024 – 5 april 2024. En (1) teckningsoption serie TO 9 ger rätt att under perioden 4 december 2024 – 18 december 2024 teckna en (1) ny stamaktie i bolaget mot kontant betalning uppgående till 90 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för stamaktie i bolaget under perioden från och med den 4 november 2024 till och med den 29 november 2024, dock lägst aktiens kvotvärde.

Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 112 792,164 kronor och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 9 som emitteras i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 112 792,164 kronor (baserat på aktiens kvotvärde efter den minskning av aktiekapitalet som stämman beslutat om enligt ovan).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av ytterligare units vid överteckning (övertilldelningsemission)
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om riktad emission av högst 93 457 944 ytterligare units vid överteckning i Företrädesemissionen. Rätten att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer som tecknat sig för units i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillgodose eventuell överteckning i Företrädesemissionen (s.k. övertilldelningsemission) och därigenom tillföra bolaget ytterligare kapitaltillskott och möjligheten till att kunna bredda bolagets ägarkrets. Emission enligt detta bemyndigande ska ske till en teckningskurs om 1,07 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per stamaktie om 1,07 kronor. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna ska utges vederlagsfritt.

I det fall övertilldelningsemissionen utnyttjas fullt ut, kommer aktiekapitalet öka med högst 74 766,3552 kronor genom utgivande av högst 93 457 944 stamaktier (baserat på aktiens kvotvärde efter den minskning av aktiekapitalet som stämman beslutat om enligt ovan). I det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 9 som emitteras i övertilldelningsemissionen utnyttjas fullt ut, kommer aktiekapitalet öka med ytterligare högst 74 766,3552 kronor genom utgivande av högst 93 457 944 stamaktier (baserat på aktiens kvotvärde efter den minskning av aktiekapitalet som stämman beslutat om enligt ovan).

Lund den 14 mars 2024
Alligator Bioscience AB (publ)

Uppdaterad 2024-03-14