Kommuniké från extra bolagsstämma i Alligator Bioscience AB

Idag, den 8 november 2021, hölls extra bolagsstämma i Alligator Bioscience AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes stämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. 

 

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens §§ 4-5 så att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ändras.

 

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av stamaktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens beslut av den 7 oktober 2021 om företrädesemission av högst 128 499 507 stamaktier (”Företrädesemissionen”). De som på avstämningsdagen den 10 november 2021 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller tre (3) teckningsrätter per befintlig aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 2,00 kronor per aktie. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i Företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 51 399 802,80 kronor. Teckningstiden i Företrädesemissionen löper från och med den 12 november 2021 till och med den 26 november 2021.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag, i syfte att möjliggöra nyemission av stamaktier som garantiersättning till de som ingått garantiförbindelser i syfte att säkerställa Företrädesemissionen (”Garanterna”), om bemyndigande för styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av stamaktier till Garanterna. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen motsvara 90 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under teckningsperioden i Företrädesemissionen (d.v.s. under perioden 12 – 26 november 2021), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen.

 

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra nyemission av stamaktier som garantiersättning till Garanterna. Antalet stamaktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala antalet stamaktier som motsvarar den överenskomna garantiersättning som bolaget har att utge till Garanterna.
 

Lund den 8 november 2021

Alligator Bioscience AB (publ)

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Julie Silber, Investor Relations
Telefon: +46 46-540 82 23
E-mail: jur@alligatorbioscience.com

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2021 kl. 16.45 CET.

 

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience AB är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar tumörriktade immunonkologiska antikroppsläkemedel. Alligators pipeline inkluderar de två nyckeltillgångarna mitazalimab, en CD40 agonist och ATOR-101, en 4-1BB agonist. Därutöver samutvecklar Alligator ALG.APV-527 tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc., och flera ej offentliggjorda molekyler baserade på bolagets egenutvecklade teknologiplattform Neo-X-PrimeTM tillsammans med MacroGenics Inc., samt nya läkemedelskandidater baserade på bolagets bispecifika plattform RUBYTM tillsammans med Orion Corporation. Utlicensierade program inkluderar AC101, i fas II-utveckling, till Shanghai Henlius Biotech Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl till Biotheus Inc. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

 

Uppdaterad 2021-11-08