Regulatorisk

Nya prekliniska data stödjer goda säkerhetsegenskaper för 4-1BB-antikroppen ATOR-1017

Lund den 28 september 2018 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, kommer att presentera prekliniska data för läkemedelskandidaten ATOR-1017 vid den vetenskapliga konferensen 4th CRI-CIMT-EATI-AACR International Cancer lmmunotherapy Conference som hålls i New York, USA den 30 september-3 oktober 2018.

ATOR-1017 är en monoklonal antikropp som utvecklas för behandling av spridd cancer. Den aktiverar den co-stimulerande receptorn 4-1BB och den immunaktiverande funktionen är beroende av korsbindning till så kallade Fc-gamma-receptorer på immunceller.

De nya data innefattar prekliniska säkerhetsstudier vilka stödjer en god tolerabilitetsprofil för ATOR-1017. Resultaten från en standardiserad analys som mäter cytokinfrisättning, en vanlig biverkning av immunterapi, visade på låga nivåer. I linje med detta tolererades ATOR-1017 väl i en toxikologistudie med upprepad dosering utan några tecken på biverkningar. I blodprover från cancerpatienter uppmättes låga nivåer av 4-1BB på cirkulerande immunceller. Vidare sågs det att de båda målmolekylerna som behövs för effekt, 4-1BB och Fc-gamma-receptorer, samuttrycktes i tumörvävnad men inte i normalvävnad från lever. Sammantaget stödjer dessa data potentialen för ATOR-1017 att inducera en starkare immunaktivering i tumörområdet jämfört med övriga delar av kroppen, vilket kan minska risken för systemiska immunrelaterade biverkningar.

“ATOR-1017 är med sina tumör-riktade egenskaper designad för en överlägsen säkerhet/effekt-profil och det är glädjande att se att våra nya prekliniska säkerhetsdata stödjer detta. Vi kommer nu att fortsätta de CTA-förberedande aktiviteterna för att kunna inleda kliniska studier i cancerpatienter nästa år”, sade Christina Furebring, SVP Research på Alligator Bioscience.

Dr Eva Dahlén, Senior Director Business Development på Alligator, kommer att presentera en poster (A183) med titeln: “ATOR-1017; a 4-1BB antibody designed for superior safety/efficacy profile in cancer immunotherapy” på söndag den 30 september kl. 17.45-20.15 svensk tid (11:45 a.m.-2:15 p.m. lokal tid, EDT.) 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-286 44 95
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2018, kl.08:30.

Om ATOR-1017
ATOR-1017 är en immunaktiverande antikropp (IgG4) som binder till den co-stimulerande receptorn 4-1BB (även känd som CD137) på tumörspecifika T-celler och NK-celler. 4-1BB har förmåga att aktivera de immunceller som är involverade i tumörbekämpning, vilket gör 4-1BB till ett synnerligen attraktivt mål för immunterapi av cancer.

ATOR-1017 skiljer sig tydligt från andra 4-1BB-antikroppar, dels genom sin unika bindningsprofil och dels genom att den immunaktiverande funktionen är beroende av korsbindning till så kallade Fc-gamma-receptorer på immunceller. Målet är en effektiv tumörriktad immunaktivering med minimala biverkningar. ATOR-1017 planeras inleda kliniska studier 2019.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fyra läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 och ALG.APV-527. ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 50 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2018-09-28