Nyttjandeperioden för Alligators teckningsoptioner av serie TO 6 inleds idag

Idag, den 17 augusti 2023, inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner serie TO 6 i Alligator Bioscience AB (publ) (“Alligator” eller “Bolaget”). Teckningskursen per aktie som tecknas genom nyttjande av teckningsoptionerna har fastställts till 0,40 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna pågår till och med den 31 augusti 2023. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Alligator cirka 20 MSEK före emissionskostnader. Bolagets största ägare, Koncentra Holding AB (en del av Allegro Investment Fund), med en ägarandel om 30,3 procent av aktiekapitalet, har uttryckt sin avsikt att nyttja samtliga av sina innehavda teckningsoptioner.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner serie TO 6:

  • Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna pågår från och med den 17 augusti 2023 till och med den 31 augusti 2023.
  • Åtta (8) teckningsoptioner av serie TO 6 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny stamaktie i Bolaget.
  • Handel med teckningsoptioner sker till och med den 29 augusti 2023. Teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 31 augusti 2023 förfaller utan värde.
  • Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner förvaltarregistrerat ska anmäla nyttjandet av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före den 31 augusti 2023 då olika förvaltare har olika handläggningstider.
  • Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner direktregistrerat ska anmäla nyttjandet av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för nyttjandet, så att anmälningssedeln är emissionsinstitutet Aktieinvest FK tillhanda senast den 31 augusti 2023. Anmälningssedel finns tillgänglig på Bolagets, emissionsinstitutets och Redeye AB:s respektive hemsidor.
  • Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Alligator cirka 20 MSEK före emissionskostnader.
  • Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.alligatorbioscience.se.

Ökning av antalet aktier och aktiekapital

Vid fullt nyttjande av samtliga 402 990 941 teckningsoptioner serie TO 6 kommer aktiekapitalet att öka med högst 3 223 927,488 SEK till 43 193 570,304 SEK genom utgivande av högst 50 373 867 stamaktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 624 525 669 till 674 899 536, varav 673 949 686 är stamaktier och 949 850 är C-aktier. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner serie TO 6 uppgår utspädningen av stamaktierna till cirka 7,5 procent. Totalt antal röster i Bolaget efter fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 6 kommer att uppgå till 674 044 671.

Rådgivare 
DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och Redeye AB är Joint Global Coordinators i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Uppdaterad 2023-08-17