Sista dag för handel med BTU i Alligator

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Företrädesemissionen av units i Alligator Bioscience AB (publ) (”Alligator” eller ”Bolaget”) (”Företrädesemissionen”) är nu registrerad hos Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer därmed att ersättas av stamaktier och teckningsoptioner av serie TO 6. Sista dag för handel med BTU är den 12 juni 2023 och nya aktier samt teckningsoptioner beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto den 16 juni 2023.

Genom Företrädesemissionen, som avslutades den 12 maj 2023, tillfördes Alligator cirka 181 MSEK före avdrag för emissionskostnader, och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 6 som getts ut i Företrädesemissionen kommer Alligator att tillföras ytterligare minst 20 MSEK före avdrag av emissionskostnader.

Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer att ersättas med stamaktier och teckningsoptioner serie TO 6. Sista dag för handel med BTU på Nasdaq Stockholm är den 12 juni 2023 och stoppdagen hos Euroclear Sweden AB är den 14 juni 2023, varefter utbokning av aktier och teckningsoptioner på respektive aktieägares VP-konto/depå kommer att ske den 16 juni 2023. Teckningsoptionerna kommer att handlas med ISIN-kod SE0020179653 och första dag för handel beräknas bli den 14 juni 2023.

Till följd av Företrädesemissionen ökar Alligators aktiekapital med 25 791 420,224 SEK till totalt 39 969 642,816 SEK och det totala antalet aktier ökar med 402 990 941 till 624 525 669, varav 623 575 819 är stamaktier och 949 850 är C-aktier. Vid fullt utnyttjande av samtliga 402 990 941 teckningsoptioner serie TO 6 som ges ut i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 3 223 927,488 SEK till 43 193 570,304 SEK genom utgivande av högst 50 373 867 stamaktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar ytterligare från 624 525 669 till 674 899 536, varav 673 949 686 är stamaktier och 949 850 är C-aktier.

Rådgivare
DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och Redeye AB är Joint Global Coordinators i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Alligator i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Uppdaterad 2023-06-08