Teckningskurs fastställd för nyttjandet av teckningsoptioner serie TO 6 i Alligator Bioscience AB

Alligator Bioscience AB (publ) (“Alligator” eller “Bolaget”) offentliggör härmed att teckningskursen för teckningsoptioner serie TO 6 (”teckningsoptionerna) har fastställts till 0,40 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna inleds den 17 augusti 2023 och pågår till och med den 31 augusti 2023. Sista dag för handel med teckningsoptionerna är den 29 augusti 2023.

Alligator genomförde under april – maj 2023 en företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”). Varje unit som emitterades i Företrädesemissionen bestod av en (1) stamaktie och en (1) teckningsoption serie TO 6. Åtta (8) teckningsoptioner av serie TO 6 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny stamaktie i Bolaget. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Alligator cirka 20 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskursen för teckningsoptionerna var bestämd till det högre av (i) 0,40 SEK och (ii) 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 1 – 14 augusti 2023. 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen under mätperioden understeg 0,40 SEK, och således är teckningskursen fastställd till 0,40 SEK.

Sammanfattande instruktioner och viktiga datum

Innehavare av teckningsoptioner som önskar nyttja dessa för att teckna aktier måste själva anmäla detta senast den 31 augusti 2023. Teckningsoptionerna som inte nyttjats innan dess förfaller utan värde. Innehavare som inte önskar nyttja sina teckningsoptioner bereds möjlighet att sälja dessa. Handel med teckningsoptionerna pågår till och med den 29 augusti 2023.

Detaljerad information och instruktioner för teckning

Nyttjande av förvaltarregistrerade teckningsoptioner

Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner förvaltarregistrerat (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) ska anmäla nyttjandet av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före den 31 augusti 2023 då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Nyttjande av direktregistrerade teckningsoptioner

Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner direktregistrerat (innehav på VP-konto) ska anmäla nyttjandet av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för nyttjandet, så att anmälningssedeln är emissionsinstitutet Aktieinvest FK tillhanda senast den 31 augusti 2023.

Anmälningssedel finns tillgänglig på Bolagets, emissionsinstitutets och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.alligatorbioscience.se, www.aktieinvest.se, www.redeye.se). Observera att betalning för de nya aktierna ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 31 augusti 2023 i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Handel med TO 6

De innehavare som inte önskar nyttja sina teckningsoptioner har möjlighet att sälja dem på Nasdaq Stockholm. Teckningsoptionerna handlas fram till och med den 29 augusti 2023 under kortnamn ATORX TO 6 och med ISIN-kod SE0020179653. Teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 31 augusti 2023 förfaller utan värde.

Utfall och leverans av nya aktier

Utfallet av nyttjandet av teckningsoptionerna kommer att offentliggöras via pressmeddelande omkring den 4 september 2023. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på tecknarens värdepappersdepå som interimsaktier (IA) fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omvandlas till stamaktier i Alligator.

Antal teckningsoptioner och möjlig likvid från nyttjandet

Vid fullt nyttjande av samtliga 402 990 941 teckningsoptioner serie TO 6 kommer aktiekapitalet att öka med högst 3 223 927,488 SEK till 43 193 570,304 SEK genom utgivande av högst 50 373 867 stamaktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 624 525 669 till 674 899 536, varav 673 949 686 är stamaktier och 949 850 är C-aktier. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner serie TO 6 uppgår utspädningen av stamaktierna till cirka 7,5 procent. Totalt antal röster i Bolaget efter fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 6 kommer att uppgå till 674 044 671.

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Alligator att tillföras cirka 20 MSEK före emissionskostnader.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.alligatorbioscience.se.

Rådgivare 
DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och Redeye AB är Joint Global Coordinators i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Uppdaterad 2023-08-15