Ändring av antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (publ)

REGULATORISK

Om Alligator
Alligator är ett forskningsbaserat bioteknikföretag som utvecklar innovativa immunaktiverande antikroppsläkemedel för tumörriktad immunterapi. Bolaget har sitt säte i Lund och hade 35 anställda per den 31 december 2016. Alligator är främst verksamt i de tidiga faserna av läkemedelsutvecklingen, från idéstadium till och med kliniska fas IIa-studier och Bolagets projektportfölj består främst av produktkandidaterna ADC-1013, ATOR-1015 och ATOR-1016. I augusti 2015 utlicensierades ADC-1013 till Janssen Biotech, Inc., ett Janssen-läkemedelsföretag inom Johnson & Johnson-koncernen, för vidareutveckling och kommersialisering. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”ATORX”. För mer information, se https://alligatorbio.wpengine.com.   

För mer information, vänligen kontakta:
Per Norlén, VD

E-post: pen@alligatorbioscience.com
Telefon: 046-286 42 80 (växel)

Rein Piir, VP Investor Relations
E-post: rpr@alligatorbioscience.com    
Telefon: 0708-53 72 92

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2017 kl. 08:30.

Ladda ner som PDF