Regulatorisk

Alligator Bioscience AB: Bokslutskommuniké januari– december 2021

OPTIMIZE-1 fas II – på rätt spår framåt

”Under fjärde kvartalet 2021 nådde Alligator flera viktiga milstolpar i våra prekliniska och kliniska program, samt i våra samarbetsprogram. Våra prioriteringar fortsätter att formas av det ökade behovet av säkrare cancerläkemedel med större effekt.”

Søren Bregenholt
VD Alligator Bioscience AB (publ)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OKTOBER-DECEMBER 2021

 • Första patienten doserades i den kliniska fas II-studien med AC101(HLX22), utlicensierad till AbClon, Inc. och vidarelicensierad till Shanghai Henlius Biotech, Inc.
 • Bolaget meddelade att en prövarinitierad klinisk proof-of-concept-studie i fas I hade startats av forskare vid Erasmus MC University Medical Center Rotterdam i Nederländerna. Studien skall bedöma säkerheten och effekten hos mitazalimab i kombination med MesoPher, ett dendritcellsvaccin under utprovning, till patienter med bukspottkörtelcancer.
 • Alligator Bioscience och Aptevo Therapeutics samarbetsprojekt, ALG.APV-527, presenterades vid SITC Annual Meeting 2021.
 • Bolaget höll tre posterpresentationer vid SITC Annual Meeting 2021, om Neo-X-PrimeTM, ATOR-1017 och OPTIMIZE-1.
 • Alligator genomförde en övertecknad företrädesemission som tillförde bolaget cirka 257 MSEK, före transaktionskostnader.
 • Bolaget presenterade tidiga resultat för ATOR-1017, vilka bekräftade data gällande biomarkörer, säkerhet och tolerabilitet.

FINANSIELL INFORMATION
OKTOBER-DECEMBER 2021

 • Nettoomsättning 5,2 (-) MSEK
 • Rörelseresultat -36,9 (-34,1) MSEK
 • Periodens resultat -36,8 (-34,5) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,17 (-0,48) SEK
 • Periodens kassaflöde 198,8 (-33,2) MSEK
 • Likvida medel 278,1 (103,3) MSEK

JANUARI-DECEMBER 2021

 • Nettoomsättning 12,9 (4,4) MSEK
 • Rörelseresultat -141,6 (-144,3) MSEK
 • Periodens resultat -141,7 (-143,3) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,64 (-2,01) SEK
 • Periodens kassaflöde 174,7 (9,4) MSEK
 • Likvida medel 278,1 (103,3) MSEK

Den fullständiga rapporten bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://alligatorbioscience.se/investerare/finansiella-rapporter/

Webbsändning/telefonkonferens
Alligator inbjuder till webbsänd telefonkonferens idag, den 11 februari 2022, kl.15.30 för investerare, analytiker och media där VD Søren Bregenholt och CFO Marie Svensson presenterar och kommenterar bokslutskommunikén. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska.

Presentationen kan nås på följande länk:
Alligator Bioscience, Audiocast with teleconference, Q4, 2021 | Financial Hearings

Telefonnummer för konferenssamtalet är:
SE: +46850558357
UK: +443333009271
US: +16467224957

För ytterligare information vänligen kontakta:
Julie Silber, Investor Relations
Telefon: +46 46-540 82 23
E-mail:
jur@alligatorbioscience.com

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2022, kl.08:00.
 

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar tumörriktade immunonkologiska antikroppsläkemedel. Alligators pipeline inkluderar de två nyckeltillgångarna mitazalimab, en CD40-agonist, och ATOR-1017, en 4-1BB-agonist. Därutöver samutvecklar Alligator ALG.APV-527 tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc., och flera ej offentliggjorda molekyler baserade på bolagets egenutvecklade teknologiplattform Neo-X-PrimeTM tillsammans med MacroGenics Inc., samt nya läkemedelskandidater baserade på bolagets bispecifika plattform RUBYTM tillsammans med Orion Corporation. Utlicensierade program inkluderar AC101, i fas II-utveckling, till Shanghai Henlius Biotech Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl till Biotheus Inc. Alligator Biosciences aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget i Lund.

För mer information, vänligen besök http://www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2022-02-11