Regulatorisk

Alligator Bioscience AB: Delårsrapport januari–mars 2022

”Det första kvartalet 2022 har präglats av framsteg med våra nyckelkandidater mitazalimab och ATOR-1017, men även med ATOR-4066. Vi välkomnade också vår nya Chief Medical Officer som stärker vårt medicinska ledarskap.”

Søren Bregenholt, VD Alligator Bioscience AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER JANUARI-MARS

Projektportfölj:

 • I mars slutfördes framgångsrikt fas Ib-delen av den kliniska studien OPTIMIZE-1 hos patienter med spridd bukspottkörtelcancer, och rekrytering till fas II-studien har påbörjats med den rekommenderade dosen om 900 µg/kg.
 • I januari inledde Alligator ett sponsrat forskningssamarbete med Dr. Beatty vid University of Pennsylvania för att fortsatt stötta OPTIMIZE-1, och välkomnade samtidigt Dr. Beatty som rådgivare till Alligator.

Bolaget:

 • Dr Sumeet Ambarkhane rekryterades som ny Chief Medical Officer i syfte att stärka bolaget när det under 2022 fortsätter arbetet med att ytterligare driva utvecklingen av vår innovativa immunonkologiska pipeline.
 • Valberedningen föreslog att årsstämman 2022 omväljer de nuvarande styrelseledamöterna, samt att Staffan Encrantz och Denise Goode väljs som nya styrelseledamöter.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Alligator meddelade den 1 april att 600 mg doskohorten för ATOR-1017 slutförts, där data inte indikerar några signifikanta säkerhetsproblem, med stabil sjukdom som bästa svar på behandling. Patientrekrytering och behandling i den högsta och slutliga doskohorten, 900 mg, har påbörjats.

FINANSIELL INFORMATION

Januari–mars 2022

 • Nettoomsättning 5,4 (0,6) MSEK
 • Rörelseresultat -43,0 (-32,5) MSEK
 • Periodens resultat -43,1 (-32,7) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,20 (-0,42) SEK*
 • Periodens kassaflöde -43,8 (40,4) MSEK
 • Likvida medel 234,4 (278,1) MSEK

*) Tidigare perioder har justerats, se Not 8, sida 20, i den bifogade rapporten.

Den fullständiga rapporten bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://alligatorbioscience.se/investerare/finansiella-rapporter/

För ytterligare information vänligen kontakta:
Søren Bregenholt, VD
soren.bregenholt@alligatorbioscience.com
046-540 82 00

Marie Svensson, CFO
marie.svensson@alligatorbioscience.com
046-540 82 03

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2022, kl.08:00.

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience AB är ett bioteknikbolag i klinisk fas II som utvecklar tumörriktade immunonkologiska antikroppsläkemedel. Alligators pipeline inkluderar de två nyckeltillgångarna mitazalimab, en CD40-agonist, och ATOR-1017, en 4-1BB-agonist. Därutöver samutvecklar Alligator ALG.APV-527 tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc., och flera ej offentliggjorda molekyler baserade på bolagets egenutvecklade teknologiplattform Neo-X-PrimeTM, samt nya läkemedelskandidater baserade på bolagets bispecifika plattform RUBYTM tillsammans med Orion Corporation. Utlicensierade program inkluderar AC101/HLX22, i fas II-utveckling, till Shanghai Henlius Biotech Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl till Biotheus Inc. Alligator Biosciences aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget i Lund.

För mer information, vänligen besök http://www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2022-04-27