Regulatorisk

Alligator Bioscience AB presenterar delårsrapport för H1 2022, finansiella resultat för Q2 2022 och affärsuppdatering

· Mitazalimab-studien OPTIMIZE-1 och fas-1 studien med ATOR-1017 framskrider enligt plan mot avläsning i H2 2022
· Beslut att invänta intermistiska data från OPTIMIZE-1 före initiering av OPTIMIZE-2 studien under H1 2023

Lund, Sverige, 12 juli, 2022 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX)

Alligator fortsätter driva sina kliniska program mot viktiga avläsningar

”Under kvartalet fortsatte vi att göra lovande kliniska framsteg med våra huvudkandidater, och vi ser fram emot att rapportera viktig data från utläsningarna i våra kliniska program OPTIMIZE-1 och ATOR-1017 under årets andra halva. Vi har även stärkt vår styrelse med två nya ledamöter, vars utnämnande fortsatt stärker bolagets ledarskap. För att förlänga vår utvecklingshorisont och optimera möjligheterna att lyckas med vår kommande kliniska studie OPTIMIZE-2, har vi beslutat att invänta avläsningen av kommande interimistiska data från OPTIMIZE-1 och den nya studien förväntas nu initieras under första halvåret 2023. Alligator-teamet har arbetat hårt för att kunna avläsa interimistiska data för OPTIMIZE-1 och data för ATOR-1017 enligt plan och vi fortsätter generera branschledande vetenskapliga data för att validera kvalitén hos våra tre teknologiplattformar, för att kunna leverera långsiktiga avkastningar till våra intressenter.”

Søren Bregenholt, Vd Alligator Bioscience AB

AFFÄRSUPPDATERING

Klinisk projektportfölj:

Mitazalimab

  • Med anledning av närheten i tid mellan den förväntade avläsningen av interimistiska data från OPTIMIZE-1 i slutet av 2022 och den tidigare planerade starten av den kliniska mitazalimab-studien OPTIMIZE-2, har Alligator valt att avvakta initieringen av OPTIMIZE-2 till dess att interimsdata för OPTIMIZE-1 har analyserats. Denna mindre justering medför att bolaget kan implementera potentiella lärdomar från OPTIMIZE-1 och därmed minska den övergripande risken för den kliniska studien OPTIMIZE-2.

ATOR-1017

  • Den 1 april 2022 tillkännagav Alligator att rekryteringen till 600 mg doskohorten i fas 1-doseskaleringsstudien för ATOR-1017 (NCT04144842) hade slutförts, samt att patientrekrytering och behandling för doskohort 900 mg hade inletts.
  • Vid årsmötet för ASCO i juni presenterade Alligator därefter en poster, vilken gav en översikt av ytterligare resultat från fas 1-studien. Data visade på en lovande säkerhetsprofil för ATOR-1017 på doser upp till och med 600 mg, samt tecken på klinisk effekt där 45% av patienterna med solida tumörer uppvisade stabil sjukdom, där den längsta behandlingen varade i 16 månader. Alligator bekräftade även att studien fortsätter enligt plan mot dataavläsning för 900 mg-doskohorten under 2022.

Bolaget:

  • Vid årsstämman den 5 maj omvaldes Anders Ekblom, Graham Dixon, Hans-Peter Ostler, Eva Sjökvist Saers och Veronica Wallin som styrelseledamöter och Staffan Encrantz och Denise Goode valdes som nya styrelseledamöter. Anders Ekblom omvaldes som styrelseordförande och Hans-Peter Ostler omvaldes som vice styrelseordförande.

 

FINANSIELLT SAMMANDRAG FÖR Q2 2022 OCH H1 2022

Nedan visas de finansiella sammandragen för kvartalen som avslutades den 30 juni 2022 och den 30 juni 2021.

Alla belopp i MSEK,
om inte annat anges

Q2 2022

Q2 2021*

Nettoomsättning

5,2

3,8

 

 

 

Rörelsens kostnader

-51,3

-38,4

Rörelseresultat

-45,9

-34,5

 

 

 

Periodens resultat

-45,7

-35,0

 

 

 

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) 

-0,21

-0,43

Genomsnittligt antal aktier

220 584 878

81 835 729

 

 

 

Periodens kassaflöde

-41,7

-34,0

Likvida medel

192,9

109,7

 

Nedan visas de finansiella sammandragen för delåren som avslutades den 30 juni 2022 och den 30 juni 2021.

Alla belopp i MSEK,
om inte annat anges

H1 2022

H1 2021*

Nettoomsättning

10,5

4,4

 

 

 

Rörelsens kostnader

-99,9

-71,7

Rörelseresultat

-88,9

-67,0

 

 

 

Periodens resultat

-88,8

-67,7

 

 

 

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) 

-0,40

-0,83

Genomsnittligt antal aktier

220 584 878

81 835 729

 

 

 

Periodens kassaflöde

 -85,5

 6,4

Likvida medel

 192,9

109,7 

 

*) Tidigare perioder har justerats, se Not 8, sida 20, i den bifogade rapporten.

Den fullständiga rapporten bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://alligatorbioscience.se/investerare/finansiella-rapporter/

För ytterligare information vänligen kontakta:
Søren Bregenholt, VD
soren.bregenholt@alligatorbioscience.com
046-540 82 00

Marie Svensson, CFO
marie.svensson@alligatorbioscience.com
046-540 82 03

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2022, kl. 08.00.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett bioteknikbolag i klinisk fas 2 som utvecklar tumörriktade immunonkologiska antikroppsläkemedel. Alligators pipeline inkluderar de två nyckeltillgångarna mitazalimab, en CD40-agonist, och ATOR-1017, en 4-1BB-agonist. Därutöver samutvecklar Alligator ALG.APV-527 tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc., och flera ej offentliggjorda molekyler baserade på bolagets egenutvecklade teknologiplattform Neo-X-PrimeTM, samt nya läkemedelskandidater baserade på bolagets bispecifika plattform RUBYTM tillsammans med Orion Corporation. Utlicensierade program inkluderar AC101/HLX22, i fas 2-utveckling, till Shanghai Henlius Biotech Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl till Biotheus Inc. Alligator Biosciences aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget i Lund.

För mer information, vänligen besök http://www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2022-07-12