Regulatorisk

Alligator Bioscience AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2019

Konkurrenskraftiga säkerhetsdata för ADC-1013.

Väsentliga händelser april-juni
• Janssen presenterade data från den kliniska fas I-studien med ADC-1013 som indikerar god säkerhet och visar initiala tecken på klinisk effekt.
• Studiedesign och progress för den pågående kliniska fas I-studien med ATOR-1015 presenterad på ASCO.
• Ansökan (CTA) inlämnad om att starta en klinisk fas I-studie med ATOR-1017.
• Nya prekliniska data presenterade på vetenskapliga kongresser:
– ATOR-1015:s tumörlokaliserande egenskaper, påvisade med live-imaging-teknik, presenterades på PEGS (The Essential Protein Engineering Summit).
– Data för ALG.APV-527, som visar på en god preklinisk säkerhetsprofil, presenterades på AACR (American Association for Cancer Research).
– ATOR-1144 visar potential för aktivering av såväl det medfödda som det förvärvade immunsystemet samt direkt anti-tumöreffekt. Data presenterades på AACR.

Finansiell information
April – juni 2019
• Nettoomsättning 0,0 MSEK (0,4)
• Rörelsens kostnader -50,6 MSEK (-39,9)
• Rörelseresultat -50,5 MSEK (-39,1)
• Resultat per aktie före och efter utspädning -0,69 SEK (-0,53)
• Periodens kassaflöde -44,9 MSEK (-31,1)
• Likvida medel inkl värdepapper 358,2 MSEK (518,4)

Januari – juni 2019

• Nettoomsättning 0,1 MSEK (1,2)
• Rörelsens kostnader -97,3 MSEK (-84,9)
• Rörelseresultat -96,7 MSEK (-83,1)
• Resultat per aktie före och efter utspädning -1,31 SEK (-1,12)
• Periodens kassaflöde -79,2 MSEK (-30,3)

"Resultaten som Janssen presenterade på ASCO visar att ADC-1013 kan ges i betydligt högre doser än någon av de andra CD40-antikropparna i klinisk utveckling. […] Studien visar även initiala tecken på klinisk effekt”, kommenterar VD Per Norlén.

Läs den fullständiga rapporten i pdf-bilagan nedan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Norlén, VD, per.norlen@alligatorbioscience.com, 046-540 82 00
Per-Olof Schrewelius, CFO, per-olof.schrewelius@alligatorbioscience.com, 046-540 82 03
Cecilia Hofvander, Director IR & Communications, cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com, 046-540 82 06

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 juli 2019, kl.08.00.

Alligator Bioscience AB (publ) 556597-8201
Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund
Telefonnummer 046-540 82 00
www.alligatorbioscience.com

Om Alligator Bioscience 
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 och ATOR-1144. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 55 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se http://www.alligatorbioscience.com.

ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc. för global utveckling och kommersialisering.

Uppdaterad 2019-07-11