Regulatorisk

Alligator Bioscience får en delmålsbetalning om 50 miljoner kronor från Janssen kopplad till beslut att starta kombinationsstudie med ADC-1013

Lund den 3 januari 2018 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade läkemedelskandidater för tumörriktad immunterapi, tillkännager idag att en delmålsbetalning om cirka 50 miljoner kronor  (6 miljoner USD) erhålls under avtalet med Janssen Biotech, Inc. avseende ADC-1013 (JNJ-64457107).

Delmålsbetalningen utfaller efter beslutet att starta en klinisk kombinationsstudie med ADC-1013 och en av Janssens egna läkemedelskandidater som hämmar målreceptorn PD-1. Detta är den första av ett antal fördefinierade delmålsbetalningar kopplade till starten av kombinations- eller fas II-studier som en del av det kliniska utvecklingsprogrammet för ADC-1013. Totalt kan dessa delmålsbetalningar uppgå till cirka 300 miljoner kronor (35 miljoner USD).

Licensavtalet med Janssen Biotech Inc. omfattar potentiella delmålsbetalningar som totalt uppgår till nära 6 miljarder kronor (695 miljoner USD). Vid framgångsrik lansering och kommersialisering är Alligator även berättigat till stegvisa royalty-betalningar baserade på en global nettoförsäljning av ADC-1013.

“Det är glädjande att vårt samarbete med Janssen fortskrider som planerat”, säger Per Norlén, VD på Alligator Bioscience. “Den kommande kombinationsstudien är ett mycket viktigt steg i den fortsatta kliniska utvecklingen. Prekliniska data stödjer en positiv samverkan mellan ADC-1013 och PD-1-blockerande antikroppar och om resultaten kan upprepas i de kliniska studierna kan detta ge nya behandlingsmöjligheter för många cancerpatienter”.

Alligators samarbetspartner Janssen Biotech, Inc. genomför en klinisk fas I-studie (ClinicalTrials: NCT02829099) för dostitrering med intravenöst administrerat JNJ-64457107 (ADC-1013). Denna studie pågår med hittills cirka 50 patienter rekryterade.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Norlén, VD
Telefon: 046-286 42 80
Email: per.norlen@alligatorbioscience.com

Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-286 44 95
E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Detta meddelande innefattar sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 januari 2018, kl.13.30.

Om ADC-1013
ADC-1013 är en läkemedelskandidat avsedd för immunterapi av cancer. Nyligen presenterades resultat från en klinisk fas I-studie, den första i människa, som visade att ADC-1013 tolereras väl och stödjer den fortsatta kliniska utvecklingen. Prekliniska data har tidigare visat att ADC-1013, genom bindning till den co-stimulerande receptorn CD40 på dendritceller, effektivt aktiverar T-celler. Den förhöjda T-cellsaktiveringen gör det möjligt för kroppens immunsystem att attackera cancern.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fyra läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 och ALG.APV-527. ADC-1013 (JNJ-64457107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedels-företagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 50 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com

Uppdaterad 2018-01-03