Regulatorisk

Alligator Bioscience offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) (”Alligator” eller ”Bolaget”) har, med anledning av den företrädesemission av units om cirka 150,9 MSEK som beslutades av styrelsen den 8 februari 2024 och godkändes av den extra bolagsstämman den 14 mars 2024 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett prospekt (”Prospektet”). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Sammanfattning

  • Företrädesemissionen omfattar maximalt 140 990 205 units där varje unit består av en (1) stamaktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption serie TO 9.
  • En (1) befintlig stamaktie i Bolaget på avstämningsdagen berättigar till tre (3) uniträtter. Fjorton (14) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
  • En (1) teckningsoption serie TO 9 kommer att berättiga innehavaren till teckning av en (1) ny stamaktie i Bolaget.
  • Teckningskursen uppgår till 1,07 SEK per unit, motsvarande 1,07 SEK per stamaktie vilket, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, resulterar i att Bolaget initialt tillförs cirka 150,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
  • Om Företrädesemissionen övertecknas kan styrelsen i Bolaget komma att genomföra en övertilldelningsemission om högst 93 457 944 units, motsvarande initialt cirka 100,0 MSEK före emissionskostnader, riktad till investerare som tecknat sig för units i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning (”Övertilldelningsemissionen”). Teckningskursen i Övertilldelningsemissionen kommer att vara densamma som i Företrädesemissionen.
  • Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från ett urval av Bolagets större befintliga aktieägare, däribland Koncentra och Roxette Photo SA, samt ett flertal medlemmar av Bolagets styrelse och ledning, däribland Bolagets styrelseordförande Anders Ekblom och VD Søren Bregenholt, som åtagit sig att teckna sina respektive pro rata andelar, uppgående till totalt cirka 59,8 MSEK, motsvarande cirka 40 procent av Företrädesemissionen.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen framgår av det Prospekt som Bolaget offentliggjort på sin hemsida, www.alligatorbioscience.se.

Prospektet
Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 15 mars 2024, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets och Vator Securities AB:s respektive hemsidor (www.alligatorbioscience.se, www.vatorsecurities.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets och Vator Securities AB:s respektive hemsidor.

Tidplan för Företrädesemissionen

15 mars 2024 Offentliggörande av Prospektet
15 mars 2024 Sista dag för handel i aktien inkl. företrädesrätt
18 mars 2024 Första dag för handel i aktien exkl. företrädesrätt
19 mars 2024 Avstämningsdag i Företrädesemissionen
21 mars 2024 – 2 april 2024 Handel i uniträtter
21 mars 2024 – 5 april 2024 Teckningsperiod
21 mars 2024 – 25 april Handel i betalda tecknade units (”BTU”)
Omkring 9 april 2024 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen och potentiellt nyttjande av Övertilldelningsemissionen

Rådgivare
Vator Securities AB är Sole Global Coordinator och bookrunner i samband med Företrädesemissionen och Van Lanschot Kempen N.V. är finansiell rådgivare till Alligator i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Alligator i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Uppdaterad 2024-03-21