Regulatorisk

Ändring av antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB

Under september 2023 har antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (”Alligator”) ökat till följd av utnyttjande av teckningsoptioner serie TO 6 som gavs ut i samband med den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 22 mars 2023 och som godkändes av den extra bolagsstämman den 24 april 2023. Per den 29 september 2023 uppgår det totala antalet aktier i Alligator till 658 904 140, varav 657 954 290 är stamaktier med en röst vardera och 949 850 är C-aktier med en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster uppgår per den 29 september 2023 till 658 049 275.

Uppdaterad 2023-09-29