Ändring i valberedning inför årsstämma 2022 i Alligator Bioscience AB

Lund, Sverige den 20 januari 2022 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), meddelar idag att valberedningens sammansättning inför årsstämman den 5 maj 2022 har förändrats till följd av ägarförändring.

Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2022 offentliggjordes genom pressmeddelande den 3 november 2021. Allegro Investment, Inc. har därefter i december 2021 förvärvat aktier motsvarande cirka 22,2 procent av totalt antal aktier och röster i bolaget och därigenom kommit att bli den största aktieägaren i Alligator Bioscience AB. Till följd av ägarförändringen har valberedningens sammansättning, i enlighet med den instruktion för valberedningen som antagits av årsstämman, förändrats genom att Claus Asbjørn Andersson (representerande Sunstone Life Science Ventures II K/S) lämnat valberedningen och Jan Lundström (representerande Allegro Investment, Inc.) inträtt som ny ledamot i valberedningen.

Efter ändringen består valberedningen inför årsstämman 2022 av följande personer:

–             Jan Lundström, representerande Allegro Investment Fund, L.P.;

–             Lars Bergkvist, representerande Jonas Sjögren;

–             Hans-Peter Ostler, representerande Lars Spånberg; och

–             Anders Ekblom, styrelsens ordförande.
 

Lars Bergkvist kvarstår som valberedningens ordförande.

”I samband med att Jan Lundström blir ny ledamot i valberedningen vill jag passa på att hälsa Allegro Investment, Inc. välkomna som en stabil, långsiktig och betydande ägare i Alligator Bioscience” säger Anders Ekblom styrelseordförande i Alligator Bioscience AB.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och framlägga förslag avseende ordförande vid årsstämman, antal stämmovalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott, antal revisorer, revisorer, arvode till revisor samt val av valberedning alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning och beslut om instruktion för valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post märkt ”Att. Valberedningen” till info@alligatorbioscience.com eller via brev till Alligator Bioscience AB, Valberedningen, Medicon Village, 223 81 Lund. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 31 januari 2022.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.

För ytterligare information var god kontakta:
Julie Silber, Director Investor Relations & Communications
Telefon:
+46 46-540 82 23

E-mail: jur@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2022, kl. 08.00.

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience AB är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar tumörriktade immunonkologiska antikroppsläkemedel. Alligators pipeline inkluderar de två nyckeltillgångarna mitazalimab, en CD40-agonist, och ATOR-1017, en 4-1BB-agonist. Därutöver samutvecklar Alligator ALG.APV-527 tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc., och flera ej offentliggjorda molekyler baserade på bolagets egenutvecklade teknologiplattform Neo-X-PrimeTM tillsammans med MacroGenics Inc., samt nya läkemedelskandidater baserade på bolagets bispecifika plattform RUBYTM tillsammans med Orion Corporation. Utlicensierade program inkluderar AC101, i fas II-utveckling, till Shanghai Henlius Biotech Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl till Biotheus Inc. Alligator Biosciences aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget i Lund.

För mer information, vänligen besök www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2022-01-20