Artikel om agonistiska CD40-antikroppar publicerad i Expert Opinion on Biological Therapy

Lund den 7 juni 2021 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att den vetenskapliga tidskriften Expert Opinion on Biological Therapy har publicerat en artikel inom området agonistiska CD40-antikroppar. Artikeln, som är författad av forskare på Alligator Bioscience, ger en översikt över CD40-agonistiska antikroppar i klinisk utveckling och de utmaningar och möjligheter som finns för den här typen av immunonkologiska läkemedel.

Titel: Rationale and clinical development of CD40 agonistic antibodies for cancer immunotherapy

Tidskrift: Expert Opinion on Biological Therapy 

Författare: Karin Enell Smith et al

Hela artikeln finns tillgänglig online: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14712598.2021.1934446

”Vi är mycket glada över att den här referentgranskade artikeln från Alligators forskare publicerats. Den belyser den lovande roll som CD40-agonister har inom immunonkologi och förklarar hur Alligators CD40-agonist mitazalimab har potential att vara best-in-class", säger Søren Bregenholt, VD på Alligator. ”Vi ser nu fram emot att inleda fas II-studien OPTIMIZE-1 som ska utvärdera den kliniska effekten av mitazalimab i kombination med kemoterapi i patienter med spridd bukspottkörtelcancer”.

Mitazalimab är en agonistisk (aktiverande) antikropp riktad mot CD40, en receptor på dendritceller som är de celler som instruerar T-celler att döda cancerceller. Mitazalimab aktiverar CD40 vilket möjliggör för dendritceller att effektivt stimulera immunsystemet och rikta T-cellernas attack specifikt mot tumören. Detta tillgodoser ett av de viktigaste mekanistiska behoven inom immunonkologi och understryker potentialen hos CD40 som ett mål för att behandla patienter med spridd cancer. Mitazalimabs fördelaktiga säkerhets- och effektprofil, som uppvisats i tidigare fas I-studier, gör den idealisk att kombinera med dagens standardbehandlingar, som till exempel kemoterapi, checkpoint-hämmare eller cancervaccin.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Søren Bregenholt, VD
E-mail
: sbr@alligatorbioscience.com
Telefon: 046-540 82 00

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2021, kl. 08:00.
 

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj fokuserar på de två prioriterade läkemedelskandidaterna ATOR-1017 och mitazalimab. Därutöver bedrivs två projekt genom samarbetsavtal; ALG.APV-527 i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc. och AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc. Bolaget har nyligen även utvecklat ett nytt koncept för patientspecifik immunterapi, Neo-X-Prime. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com

 

Uppdaterad 2021-06-07