Första milstolpsbetalning för ADC-1013

Alligator Bioscience erhåller en första milstolpebetalning för den immunonkologiska antikroppen ADC-1013, som nu utvecklas i samarbete med Johnson & Johnson Innovation

Alligator Bioscience erhåller en första milstolpebetalning för den immunonkologiska antikroppen ADC-1013, som nu utvecklas i samarbete med Johnson & Johnson Innovation

Alligator gav i augusti 2015 Janssen Biotech, ett bolag inom Johnson & Johnson-koncernen, en exklusiv världsomfattande licens att vidareutveckla Alligators kliniska läkemedelskandidat ADC-1013.

Inom ramen för den pågående kliniska studien har Alligator nu fått regulatoriskt godkännande att utöka studien även till systemisk behandling. Detta är enligt avtal kopplat till en milstolpebetalning om 5 MUSD, drygt 40 miljoner SEK.

Janssen och Alligator har förutom licensavtalet nu även ingått ett forskningsavtal kopplat till ADC-1013. Forskningssamarbetet syftar till att utöka det befintliga prekliniska datapaketet. Janssen kommer att bekosta 2,5 forskare på Alligator under detta avtal samt löpande kostnader knutna till samarbetet.

“Milstolpebetalningen för ADC-1013 avspeglar de viktiga framsteg som gjorts inom projektet. Den kliniska studien fortgår mycket bra och utökningen av studien med en systemisk doseringsarm kommer att ge oss och vår partner Janssen avgörande information för kommande utveckling av ADC-1013“ konstaterar Per Norlén, VD på Alligator Bioscience.

För ytterligare information var god kontakta:

Per Norlén, VD Alligator Bioscience AB, telefon: 046-2864280

Om ADC-1013

ADC-1013 är en agonistisk monoklonal antikropp som binder till den humana CD40-receptorn på dendritceller. CD40 är en immunaktiverande receptor tillhörande TNFR-superfamiljen. Vid stimulering av CD40 på dendritceller inleds en process som leder till en dramatisk ökning av T-celler som kan angripa tumörceller. Dessutom skapas ett tumörspecifikt minne som leder till långvarig immunitet mot cancern vilket hindrar återfall och metastasering.

Om Alligator

Alligator Bioscience AB är ett privatägt svenskt bioteknologibolag som utvecklar tumörriktade antikroppar för behandling av spridd cancer. Alligators läkemedelsutveckling sträcker sig från idé till klinisk utveckling och Bolaget använder sig av sina patentskyddade teknologiplattformar ALLIGATOR-GOLD® och FIND® för att ta fram nya antikroppsbaserade läkemedel. Tillsammans gör dessa teknologier det möjligt att ta fram läkemedelskandidater med förbättrade egenskaper, både avseende effekt och säkerhet.

Alligator grundades 2001 har idag omkring 35 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige.

www.alligatorbioscience.com

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden, och bedömningarna är till sin natur förenade med risker och osäkerhet.

Uppdaterad 2016-05-10