Kallelse till årsstämma i Alligator Bioscience AB (publ)

Aktieägarna i Alligator Bioscience AB, org. nr 556597-8201, kallas till årsstämma torsdagen den 26 april 2018, kl. 16:00, i byggnad 302, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.

RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2018, dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 20 april 2018, per post på adress Alligator Bioscience AB, att Lotten Almén, Medicon Village, 223 81 Lund, per telefon nr 046-286 42 80 eller per e-mail anmalan@alligatorbioscience.com. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer dagtid och antal innehavda aktier samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst 2) lämnas.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 20 april 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

OMBUD

Aktieägare som företräds via ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling för den juridiska personen uppvisas. Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och ska lämnas senast på stämman, men helst genom insändande dessförinnan. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (www.alligatorbioscience.se) och hos bolaget (se adress ovan) samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.                          Stämmans öppnande

2.                          Val av ordförande vid stämman

3.                          Upprättande och godkännande av röstlängd

4.                          Val av två justeringsmän

5.                          Godkännande av dagordning

6.                          Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.                          Anförande av verkställande direktören

8.                          Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

9.                          Beslut om

                             a)         fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; 

                             b)         dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen; och

                             c)         ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

10.                       Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter

11.                       Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden

12.                       Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter

13.                       Instruktion och arbetsordning för valberedningen

14.                       Fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare

15.                       Beslut om bemyndigande för nyemissioner

16.                       Beslut om (a) personaloptionsprogram; och (b) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner     

17.                       Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som utgjorts av Kirsten Drejer (ordförande), representerande Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S, Berit Levy, representerande Lars Spånberg, och Jonas Sjögren, representerande Jonas Sjögren, samt styrelsens ordförande Peter Benson, föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 b: Beslut om resultatdisposition

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om 588 250 533 kr balanseras i ny räkning.

Punkt 10-12: Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter, Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden och Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor och revisorssuppleanter. 

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarier ledamöter, att Peter Benson, Carl Borrebaeck, Ulrika Danielsson, Anders Ekblom, Kenth Petersson och Jonas Sjögren omväljs som styrelseledamöter samt att Peter Benson omväljs som styrelseordförande.

Information om ledamöterna som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på bolagets hemsida (www.alligatorbioscience.se).

Valberedningen föreslår vidare att arvodet till styrelsen och dess utskott ska utgå med totalt 2 260 000 kr (1 675 000 kr föregående år). Förslaget innebär att arvode ska utgå med 550 000 kr till styrelseordföranden (400 000 kr föregående år) och med 300 000 kr till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget (225 000 kr föregående år). Vidare föreslås ett arvode för utskottsarbete med 125 000 kr till revisionsutskottets ordförande (100 000 kr föregående år) och 30 000 kr till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet (25 000 kr föregående år) samt med 25 000 kr till ersättningsutskottets ordförande (0 kr föregående år). För övriga ledamöter i ersättningsutskottet föreslås att något arvode fortsatt inte ska utgå.

Valberedningen föreslår slutligen, efter revisionsutskottets rekommendation, att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses samt att Ernst & Young AB omväljs som revisor. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Thuresson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 13: Instruktion och arbetsordning för valberedningen  

Valberedningen föreslår att en valberedning utses inför kommande val och arvodering samt att en instruktion och arbetsordning för valberedningen antas med i huvudsak följande innehåll. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista vardagen i juni, jämte styrelsens ordförande. Om någon av de tre största ägarna avstår ifrån att utse en ägarrepresentant, eller sådan ägarrepresentant avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts utan att den aktieägare som utsett ledamoten utser en ny ledamot, ska styrelsens ordförande i storleksordning till och med den tionde största ägaren uppmana nästa ägare (d.v.s. först den fjärde största ägaren) att inom en vecka från uppmaningen utse en ägarrepresentant. Om, trots sådana uppmaningar, enbart tre ledamöter kunnat utses fyra månader innan årsstämman ska valberedningen kunna konstituera sig med tre ordinarie ledamöter och valberedningen ska då kunna besluta om förfarandet ska fortgå eller inte för att utse den fjärde ledamoten.

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman på bolagets hemsida. Vid väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än sju veckor före årsstämman ska en ny ägarrepresentant utses. Styrelsens ordförande ska då kontakta den av de tre största ägarna som inte har någon ägarrepresentant och uppmana denne att utse sådan. När sådan ägarrepresentant utsetts ska denne vara ledamot i valberedningen och ersätta tidigare ledamot av valberedningen som inte längre representerar en av de tre största aktieägarna.

Valberedningens övergripande ansvar är att lämna förslag avseende ordförande vid årsstämma, val och arvodering av styrelseledamöter, val och arvodering av revisor samt principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedning.

Punkt 14: Fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare  

Styrelsen föreslår att en ersättningspolicy för bestämmande av lön och andra villkor för VD och andra ledande befattningshavare i bolaget antas med i huvudsak följande innehåll.          

Bolagets utgångspunkt är att ersättningar ska utges på marknads- och konkurrensmässiga villkor som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättning till ledande befattningshavare kan bestå av grundlön, rörlig ersättning, pension, övriga förmåner och aktierelaterade incitamentsprogram. VD och andra ledande befattningshavare har i allmänhet rätt till andra sedvanliga förmåner, såsom sjukförsäkring, tjänstebil samt övriga förmåner enligt vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden och nyttan för bolaget.

Ersättningen till VD och andra ledande befattningshavare ska baseras på faktorer såsom arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet, befattning och prestation. Vidare ska fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning stå i proportion till medarbetares befattning och arbetsuppgifter. Rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Ersättningen ska inte vara diskriminerande på grund av kön, etnisk bakgrund, nationellt ursprung, ålder, funktionsnedsättning eller andra ovidkommande omständigheter.

VD och andra ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på individens ansvar, kompetens och prestation. Förutom lön har VD och andra ledande befattningshavare i allmänhet rätt till en årlig bonus om högst 25 procent av grundlönen.

Utöver vad som avtalats i kollektivavtal eller annat avtal kan VD och övriga ledande befattningshavare äga rätt att på individuell basis arrangera pensionslösningar förutsatt oförändrad kostnad för bolaget.

För VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader och för övriga ledande befattningshavare ska en ömsesidig uppsägningstid som inte överstiger sex månader tillämpas. Avgångsvederlag, utöver lön under uppsägningstid, förekommer endast för VD vilken vid uppsägning från bolagets sida är berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande sex månadslöner.

I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättning liksom övriga villkor ska beslutas av styrelsen.

Styrelsen ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl att så sker.

Styrelsen ska varje år överväga om ett aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska föreslås årsstämman eller inte. Emissioner och överlåtelser av värdepapper som beslutats av bolagsstämma enligt reglerna i 16 kapitlet aktiebolagslagen omfattas inte av dessa riktlinjer i den mån bolagsstämma har eller kommer att fatta sådana beslut.

Punkt 15: Beslut om bemyndigande för nyemissioner 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst 7 932 000 stycken vilket motsvarar en utspädning om cirka 10 procent beräknat på nuvarande antal aktier.

I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Punkt 16: Beslut om (a) personaloptionsprogram; och (b) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett personaloptionsprogram för anställda i bolaget (”Personaloptionsprogram 2018/2022”) i enlighet med vad som framgår under A nedan.

För att säkerställa bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogram 2018/2022 föreslår styrelsen även att årsstämman ska besluta om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår under B nedan.

A.             Styrelsens förslag till beslut om Personaloptionsprogam 2018/2022

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om införande av Personaloptionsprogram 2018/2022 enligt i huvudsak följande riktlinjer:

Personaloptionsprogram 2018/2022 ska omfatta maximalt 2 300 000 personaloptioner.

Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 75 kronor. Lösenpriset och det antal aktier som varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren ska tillämpas.

Personaloptionsprogrammet ska erbjudas till anställda i bolaget per den 1 maj 2018. Erbjudande ska lämnas i enlighet med följande riktlinjer:

(a)        VD                                                                            högst 250 000 personaloptioner
(b)       Övriga ledande befattningshavare                            högst 150 000 personaloptioner per person
 (5 personer)                                                     
(c)        Övriga anställda                                                       högst 50 000 personaloptioner per person (cirka 45 personer)                                                                                               

Anmälan att delta i Personaloptionsprogram 2018/2022 ska ha inkommit till bolaget senast den 15 maj 2018, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist. Tilldelning av personaloptioner till deltagare ska ske snarast efter utgången av anmälningsperioden.

De tilldelade personaloptionerna tjänas in under tre år enligt följande:

(a)                        25 procent av tilldelade personaloptioner tjänas in den 1 maj 2019;
(b)                        25 procent av tilldelade personaloptioner tjänas in den 1 maj 2020; och
(c)                        50 procent av tilldelade personaloptioner tjänas in den 1 maj 2021.

Intjäning förutsätter att deltagaren är fortsatt anställd i bolaget och inte har sagt upp anställningen per dagen då respektive intjäning sker. För det fall att deltagare upphör att vara anställd eller säger upp sin anställning i bolaget före en intjäningsdag, får redan intjänade personaloptioner utnyttjas vid ordinarie tid för utnyttjande enligt nedan men vidare intjäning sker inte. Om deltagarens anställning upphör på grund av avsked från bolagets sida förfaller dock även intjänade optioner.

Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt. Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas. Dock gäller att rättigheterna enligt personaloptionerna övergår på dödsboet i samband med deltagarens dödsfall.

Innehavarna kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under 30 dagar från dagen efter offentliggörande av bolagets kvartalsrapporter, eller såvitt avser helår, bokslutskommuniké, första gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten för första kvartalet 2021 och sista gången efter offentliggörande av kvartalsrapporten första kvartalet 2022. Om bolaget inte avger kvartalsrapport eller bokslutskommuniké efter utgången av något kalenderkvartal kan tilldelade och intjänade personaloptioner istället utövas under sista månaden i efterföljande kalenderkvartal, första gången i juni 2021 och sista gången i juni 2022.

Deltagande i Personaloptionsprogram 2018/2022 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

Personaloptionerna ska regleras i särskilda avtal med respektive deltagare. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogram 2018/2022 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor.

B.            Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2018/2022 samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar om emission av högst 3 022 660 teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:

Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett av bolaget helägt dotterbolag (”Dotterbolaget”).

Teckning ska ske senast den 15 juli 2018. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga teckningstidpunkten. Överteckning får inte ske.

Teckningsoptionerna ska utges utan vederlag. Skälet härtill är att teckningsoptionerna utges till Dotterbolaget som ett led i införandet av Personaloptionsprogram 2018/2022.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 75 kronor per aktie under perioden från och med det att teckningsoptionerna registrerats vid Bolagsverket till och med den 15 juli 2022. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid bl.a. split, sammanläggning och företrädesemissioner. De aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i bolagets aktiebok.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 1 209 064 kr.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner till deltagare i Personaloptionsprogram 2018/2022 utan vederlag i samband med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren enligt A eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa bolagets åtaganden och kostnader i anledning av Personaloptionsprogram 2018/2022.

Övrig information i anledning av Personaloptionsprogram 2018/2022

Skälen till införandet av Personaloptionsprogram 2018/2022 och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt att teckna de nya teckningsoptionerna är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för de anställda. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera de anställda till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med bolaget.

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Personaloptionsprogram 2018/2022 utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 3 022 660 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,0 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Personaloptionsprogram 2018/2022. Nyckeltalet resultat per aktie före skatt för helåret 2017 hade i sådant fall förändrats på så sätt att resultat per aktie hade förändrats från
-0,89 kronor till -0,83 kronor.

I bolaget finns sedan tidigare ett teckningsoptionsprogram (”Teckningsoptionsprogram 2016/2020”) och ett personaloptionsprogram (”Personaloptionsprogram 2016/2020”) utestående. Båda programmen beslutades vid årsstämman 2016.

I Teckningsoptionsprogram 2016/2020 kan totalt 857 000 teckningsoptioner komma att utnyttjas till en teckningskurs om 75 kronor per aktie. Om samtliga teckningsoptioner i programmet utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 857 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,2 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som kan utnyttjas i Teckningsoptionsprogram 2016/2020.

I anslutning till Personaloptionsprogram 2016/2020 kan totalt 1 145 543 teckningsoptioner komma att utnyttjas till en teckningskurs om 75 kronor per aktie. Om samtliga teckningsoptioner som kan utnyttjas i anslutning till programmet utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 1 145 543 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,6 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som kan utnyttjas i anslutning till Personaloptionsprogram 2016/2020.

Om samtliga teckningsoptioner som finns utgivna respektive föreslås utges enligt beslut av årsstämman utnyttjas kommer totalt 5 025 203 aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 6,6 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående respektive föreslagna teckningsoptioner.

Styrelsen bedömer att Personaloptionsprogram 2018/2022 kommer att föranleda kostnader dels i from av redovisningsmässiga lönekostnader och dels i form av sociala avgifter.

Baserat på att 100 procent av de optioner som ingår i Personaloptionsprogram 2018/2022 kommer att intjänas, beräknas redovisningsmässiga kostnader för optionerna att uppgå till totalt cirka 226 000 kronor under perioden 2018-2022 baserat på optionernas verkliga värde vid programstart. Optionerna har inget marknadsvärde eftersom de inte är överlåtbara. Styrelsen har dock beräknat ett teoretiskt värde på optionerna i enlighet med Black Scholes modellen. Beräkningarna har baserats på ett antaget aktiepris om 24,25 kronor och en antagen volatilitet om 25,47 procent. Värdet på optionerna i Personaloptionsprogram 2018/2022 är enligt denna värdering cirka 0,10 kronor per option. Förfoganderättsinskränkningarna har inte tagits i beaktande i värderingen.

Vid uppfyllande av intjänadevillkor och utnyttjande av optioner medför Personaloptionsprogram 2018/2022 kostnader i form av sociala avgifter. Totala kostnader för sociala avgifter under intjäningsperioden beror på hur många optioner som tjänas in och på värdet på den förmån som deltagaren slutligen erhåller, d.v.s. på optionernas värde vid utnyttjande under 2021 – 2022. Vid antagande att 100 procent av de optioner som ingår i Personaloptionsprogram 2018/2022 tjänas in och en antagen aktiekurs om 90 kronor vid utnyttjande av optionerna, uppgår kostnaderna för de sociala avgifterna till cirka 10,8 miljoner kronor. Bolagets hela kostnad för sociala avgifter föreslås säkras genom riktad emission av teckningsoptioner enligt B ovan.

Samtliga beräkningar ovan är endast preliminära och syftar endast till att ge en illustration av kostnaderna som Personaloptionsprogram 2018/2022 kan medföra. Verkliga kostnader kan således komma att avvika från vad som anges ovan.

Förslaget till Personaloptionsprogram 2018/2022 har beretts av styrelsen och dess ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare.

SÄRSKILD BESLUTSMAJORITET

För giltigt beslut enligt punkt 15 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. För giltigt beslut enligt punkt 16 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

STÄMMOHANDLINGAR OCH ÖVRIG INFORMATION

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt fullständiga förslag till beslut under punkterna 13-16 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget (adress ovan) och på bolagets hemsida (www.alligatorbioscience.se) senast från och med tre veckor före årsstämman. Kopia av handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på årsstämman.

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållanden till andra koncernföretag.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 71 388 615. Bolaget innehar inga egna aktier.

_____________________

Lund i mars 2018

ALLIGATOR BIOSCIENCE AB (PUBL)

Styrelse

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience AB är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fyra läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017 och ALG.APV-527.

ADC-1013 (JNJ-64457107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen, för global utveckling och kommersialisering. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 50 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com. 

Uppdaterad 2018-03-22