Kommuniké från årsstämma den 2 maj 2017 i Alligator Bioscience AB (Publ)

Idag, den 2 maj 2017, hölls årsstämma i Alligator Bioscience AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om 642 667 275 kr balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Val och arvodering av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Peter Benson, Carl Borrebaeck, Kenth Petersson, Jonas Sjögren och Ulrika Danielsson som styrelseledamöter samt om nyval av Anders Ekblom. Peter Benson omvaldes som styrelseordförande.

Årstämman beslutade vidare att arvodet till styrelsen och dess utskott ska utgå med totalt 1 675 000 kr varav 400 000 kr avser arvode till styrelseordföranden och 225 000 kr avser arvode till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget. Arvode för utskottsarbete ska utgå med 100 000 kr till revisionsutskottets ordförande och med 25 000 kr till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet. Arvode för arbete i ersättningsutskottet ska fortsatt inte utgå.

Årsstämman beslutade även att omvälja Ernst & Young AB som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Thuresson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, vilka är representanter för de tre största aktieägarna per den sista vardagen i september, jämte styrelsens ordförande. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Fastställande av ersättningspolicy för ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta en ersättningspolicy för bestämmande av lön och andra villkor för VD och andra ledande befattningshavare.  

Lund den 2 maj 2017 
Alligator Bioscience AB (publ) 

För ytterligare information var god kontakta:
Per Norlén, CEO

Telefon: + 46 46 286 42 80 (växel)
E-mail: per.norlen@alligatorbioscience.com

Rein Piir, VP Investor Relations
Telefon: +46 708 537292
E-mail: rein.piir@alligatorbioscience.com

Per-Olof Schrewelius, CFO
Telefon: +46 46 286 42 85
E-mail: per-olof.schrewelius@alligatorbioscience.com

Informationen i pressmeddelandet lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 maj 2017 kl. 19:00.

Om Alligator
Alligator är ett publikt svenskt bioteknologibolag som utvecklar tumörriktade antikroppar för immunterapi av cancer. Alligators läkemedelsportfölj innefattar kliniska och preklinska produktkandidater: ADC-1013, ATOR-1015, och ATOR-1016, samt ett antal forskningsprojekt. I augusti 2015 utlicensierades de globala rättigheterna för utveckling och kommersialisering av ADC-1013 till Janssen Biotech, Inc., ett av läkemedelsföretagen inom Johnson & Johnson-koncernen. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag 40 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, vänligen besök
www.alligatorbioscience.se.

Uppdaterad 2017-05-02