Regulatorisk

Sista dag för handel med BTU i Alligator

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Företrädesemissionen av units i Alligator Bioscience AB (”Alligator” eller ”Bolaget”) (”Företrädesemissionen”) är nu registrerad hos Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer därmed att ersättas av stamaktier och teckningsoptioner serie TO 9. Sista dag för handel med BTU är den 22 april 2024 och nya aktier samt teckningsoptioner beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto den 26 april 2024.

Genom Företrädesemissionen, som avslutades den 5 april 2024, tillfördes Alligator cirka 107,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader, och i december 2024 kan Bolaget komma att erhålla ytterligare likvid om de teckningsoptioner serie TO 9 som utgetts i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av stamaktier.

Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer att ersättas med stamaktier och teckningsoptioner serie TO 9. Sista dag för handel med BTU på Nasdaq Stockholm är den 22 april 2024 (istället för den 25 april 2024 som tidigare kommunicerats) och stoppdagen hos Euroclear Sweden AB är den 24 april 2024, varefter utbokning av aktier och teckningsoptioner på respektive aktieägares VP-konto/depå kommer att ske den 26 april 2024. Teckningsoptionerna kommer att handlas med ISIN-kod SE0021629557 och första dag för handel beräknas bli den 26 april 2024.

Till följd av Företrädesemissionen ökar Alligators aktiekapital med 80 067,9568 SEK till 607 191,2688 SEK och det totala antalet aktier ökar med 100 084 946 till 758 989 086, varav 758 039 236 är stamaktier och 949 850 är C-aktier. Vid fullt utnyttjande av samtliga 100 084 946 teckningsoptioner serie TO 9 som ges ut i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 80 067,9568 SEK till 687 259,2256 SEK genom utgivande av högst 100 084 946 stamaktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar ytterligare från 758 989 086 till 859 074 032, varav 858 124 182 är stamaktier och 949 850 är C-aktier.

Rådgivare
Vator Securities AB är Sole Global Coordinator och bookrunner i samband med Företrädesemissionen och Van Lanschot Kempen N.V. är finansiell rådgivare till Alligator i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Alligator i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Uppdaterad 2024-04-18