Regulatorisk

Utnyttjande om övertilldelningsoption samt meddelande om stabilisering i Alligator Bioscience

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”) utnyttjar övertilldelningsoption avseende 1 301 107 aktier i Alligator Bioscience AB (publ) (”Alligator” eller ”Bolaget”) och meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliserings-transaktioner kommer att genomföras.

Som offentliggjordes den 14 november 2016 i samband med att erbjudandet om förvärv av nyemitterade och befintliga aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”) offentliggjordes, har Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S och Duba AB utfärdat en övertilldelningsoption till Carnegie. Optionen har bestått i en möjlighet för Carnegie att, helt eller delvis, under 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, förvärva upp till 1 938 462 befintliga aktier i Bolaget från Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S och Duba AB, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, det vill säga 32,50 SEK, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. Carnegie meddelar nu att övertilldelningsoptionen avseende 1 301 107 befintliga aktier har utnyttjats. Därmed kommer 637 355 aktier i Alligator som Carnegie har lånat av Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S och Duba AB i syfte att täcka övertilldelning i samband med Erbjudandet att återlämnas.

Carnegie har även haft möjlighet att, i egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på aktierna på en högre nivå än den som i annat fall hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner har kunnat genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, när som helst under perioden som började på första dagen för handel i aktierna (den 23 november 2016) på Nasdaq Stockholm och avslutades senast 30 kalenderdagar därefter (den 23 december 2016) (”Stabiliseringsperioden”). Carnegie har dock inte haft någon skyldighet att genomföra någon stabilisering och all stabilisering har kunnat avbrytas när som helst utan förvarning. Inga transaktioner har genomförts i syfte att stödja marknadspriset på aktierna till pris som är högre än priset i Erbjudandet.

Nedan följer stabiliseringsinformation avseende stabilisering som Carnegie har genomfört på indikerade datum under de senaste sju handelsdagarna i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Kontaktperson på Carnegie är Tony Elofsson (tel: +46 58 86 88 00).

Stabiliseringsinformation:
Emittent: Alligator Bioscience AB   (publ)
Instrument: Aktier (ISIN SE0000767188)
Erbjudandestorlek: 12 923 077 aktier
Erbjudandepris: 32,50 kronor (SEK) per aktie
Ticker: ATORX
Stabiliseringsansvarig: Carnegie   Investment Bank AB (publ)

 

Stabiliseringstransaktioner:
Datum Kvantitet Pris (Högsta) Pris (Lägsta) Pris (genomsnittligt) Valuta Handels-plats
2016-12-16 31 034 32,50 32,50 32,50 SEK Nasdaq Stockholm
2016-12-19 262 958 32,50 31,80 32,41 SEK Nasdaq Stockholm
2016-12-20 45 000 32,50 32,20 32,38 SEK Nasdaq Stockholm
2016-12-21 40 000 32,50 32,00 32,12 SEK Nasdaq Stockholm
2016-12-22 30 820 32,40 32,30 32,38 SEK Nasdaq Stockholm
2016-12-23 14 794 32,30 32,30 32,30 SEK Nasdaq Stockholm

Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Nedan följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under Stabiliseringsperioden i enlighet med dagens pressmeddelande samt pressmeddelandena den 9 respektive 16 december 2016. Samtliga transaktioner under Stabiliseringsperioden har genomförts på Nasdaq Stockholm och inga stabiliseringsåtgärder har genomförts andra datum än de som anges nedan.

Intervall per dag

Datum SEK
2016-12-06 32,50
2016-12-07 32,20   – 32,50
2016-12-09 32,50
2016-12-16 32,50
2016-12-19 31,80   – 32,50
2016-12-20 32,30   – 32,50
2016-12-21 32,00   – 32,50
2016-12-22 32,30   – 32,40
2016-12-23 32,30

Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2016, kl. 20.45 (CET).

För mer information, vänligen kontakta:
Per Norlén, VD
E-post: pen@alligatorbioscience.com
Telefon: +46 46 286 42 80 (växel)

Rein Piir, VP Investor Relations
E-post: rpr@alligatorbioscience.com
Telefon: +46 708 537292

Om Alligator 

Alligator är ett forskningsbaserat bioteknikföretag som utvecklar innovativa immunaktiverande antikroppsläkemedel för tumörriktad immunterapi. Bolaget har sitt säte i Lund och hade 35 anställda per den 30 september 2016. Alligator är främst verksamt i de tidiga faserna av läkemedelsutvecklingen, från idéstadium till och med kliniska fas IIa-studier och Bolagets projektportfölj består främst av produktkandidaterna ADC-1013, ATOR-1015 och ATOR-1016. I augusti 2015 utlicensierades ADC-1013 till Janssen Biotech, Inc., ett Janssen-läkemedelsföretag inom Johnson & Johnson-koncernen, för vidareutveckling och kommersialisering. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”ATORX”. För mer information, se http://www.alligatorbioscience.se.

Viktig information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation har lämnats genom det prospekt som tidigare har offentliggjorts. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, Norge, Danmark och Finland, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Uppdaterad 2016-12-23