Valberedning utsedd inför årsstämma 2020 i Alligator Bioscience AB

Lund den 13 november 2019 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), meddelar idag att valberedningen inför årsstämman den 5 maj 2020 har utsetts.

Enligt den instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman den 9 maj 2019 ska valberedningen inför Alligator Biosciences årsstämma 2020 bestå av fyra ledamöter, representerande de tre största aktieägarna per den sista vardagen i juni, jämte styrelsens ordförande. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot i valberedningen ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2020 fastställts till att bestå av följande personer vilka tillsammans representerar cirka 20 procent av antalet aktier och röster i bolaget per utgången av oktober 2019:

–           Hans-Peter Ostler, representerande Jonas Sjögren;

–           Jan Lundström, representerande Sunstone Life Science Ventures II K/S;

–           Lars Bergkvist, representerande Lars Spånberg; och

–           Peter Benson, styrelsens ordförande.

Lars Bergkvist har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och framlägga förslag avseende ordförande vid årsstämman, antal stämmovalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott, antal revisorer, revisorer, arvode till revisor samt val av valberedning alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning och beslut om instruktion för valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post märkt ”Att. Valberedningen” till info@alligatorbioscience.com eller via brev till Alligator Bioscience AB, Valberedningen, Medicon Village, 223 81 Lund. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 31 januari 2020.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.

För ytterligare information var god kontakta:
Cecilia Hofvander, Director Investor Relations & Communications
Telefon: 046-540 82 06

E-mail: cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2019, kl. 10.30.

Om Alligator Bioscience
Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar sex läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: mitazalimab (ADC-1013), ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 (i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc.) , ATOR-1144 och AC101 (i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc.). Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 55 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2019-11-13