Valberedning utsedd inför årsstämma 2022 i Alligator Bioscience AB

Lund, Sverige den 03 2021 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), meddelar idag att valberedningen inför årsstämman den 5 maj 2022 har utsetts.

Enligt den instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman den 1 juni 2021 ska valberedningen inför Alligator Biosciences årsstämma 2022 bestå av fyra ledamöter, representerande de tre största aktieägarna per den sista vardagen i juni, jämte styrelsens ordförande. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot i valberedningen ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2022 fastställts till att bestå av följande personer vilka tillsammans representerar cirka 20 procent av antalet aktier och röster i bolaget per utgången av Juni 2021:

–           Lars Bergkvist, representerande Jonas Sjögren;

–           Claus Asbjörn Andersson, representerande Sunstone Life Science Ventures II K/S;

–           Hans-Peter Ostler, representerande Lars Spånberg; och

–           Anders Ekblom, styrelsens ordförande.
 

Lars Bergkvist har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och framlägga förslag avseende ordförande vid årsstämman, antal stämmovalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott, antal revisorer, revisorer, arvode till revisor samt val av valberedning alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning och beslut om instruktion för valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post märkt ”Att. Valberedningen” till info@alligatorbioscience.com eller via brev till Alligator Bioscience AB, Valberedningen, Medicon Village, 223 81 Lund. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 31 januari 2022.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.

För ytterligare information var god kontakta:
Julie Silber, Director Investor Relations & Communications
Telefon:
+46 46-540 82 23

E-mail: jur@alligatorbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 03 November 2021, kl. 15.00.

Om Alligator Bioscience

Alligator Bioscience AB är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar tumörriktade immunonkologiska antikroppsläkemedel. Alligators pipeline inkluderar de två nyckeltillgångarna mitazalimab, en CD40 agonist och ATOR-101, en 4-1BB agonist. Därutöver samutvecklar Alligator ALG.APV-527 tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc., och flera ej offentliggjorda molekyler baserade på bolagets egenutvecklade teknologiplattform Neo-X-PrimeTM tillsammans med MacroGenics Inc., samt nya läkemedelskandidater baserade på bolagets bispecifika plattform RUBYTM tillsammans med Orion Corporation. Utlicensierade program inkluderar AC101, i fas II-utveckling, till Shanghai Henlius Biotech Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl till Biotheus Inc. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com.

Uppdaterad 2021-11-03