Valberedning utsedd inför årsstämma 2023 i Alligator Bioscience AB

Lund, Sverige den 24 oktober 2022 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX), meddelar idag att valberedningen inför årsstämman den 3 maj 2023 har utsetts.

Enligt den instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman 2019 ska valberedningen inför Alligator Bioscience årsstämma 2023 bestå av fyra ledamöter, representerande de tre största aktieägarna per den sista vardagen i juni, jämte styrelsens ordförande. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot i valberedningen ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2023 fastställts till att bestå av följande personer vilka tillsammans representerar cirka 38 procent av antalet aktier och röster i bolaget per utgången av juni 2022:

  • Bertil Brinck, representerande Allegro Investment, Inc.;
  • Lars Bergkvist, representerande Roxette Photo NV;
  • Hans-Peter Ostler, representerande Lars Spånberg; och
  • Anders Ekblom, styrelsens ordförande.

Bertil Brinck har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och framlägga förslag avseende ordförande vid årsstämman, antal stämmovalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott, antal revisorer, revisorer, arvode till revisor samt val av valberedning alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning och beslut om instruktion för valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post märkt ”Att. Valberedningen” till info@alligatorbioscience.com eller via brev till Alligator Bioscience AB, Valberedningen, Medicon Village, 223 81 Lund. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 31 januari 2023.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2022, kl. 12.00.

Uppdaterad 2022-10-24